Πολιτική προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ευρώπη 2020 αποτελεί η "Νέα ώθηση στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις", μέσα από μια "εκπαίδευση υψηλής ποιότητας για όλους", με απώτερο σκοπό να εφοδιαστούν οι άνθρωποι με όλες τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, ώστε να προσαρμόζονται με επιτυχία στη ρευστή και ιδιαίτερα πολύπλοκη κοινωνικoπολιτική και οικονομική πραγματικότητα.

Στοιχείο κλυδωνισμού και αποσταθεροποίησης των εκπαιδευτικών πολιτικών για ποιοτική εκπαίδευση και κοινωνική ένταξη αποτελούν η Μαθητική Διαρροή (ΜΔ) και η Πρόωρη Εγκατάλειψη του Σχολείου (ΠΕΣ), οι οποίες συνδέονται άρρηκτα με το ζήτημα των εκπαιδευτικών ανισοτήτων και δυσχεραίνουν το ζητούμενο της κοινωνικής συμπερίληψης.

Στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 10.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020", η οποία αφορά τη "Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτική νηπιακή, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς επίσης και σε τυπικές, μη τυπικές και άτυπες δυνατότητες εκπαίδευσης για την επανένταξη στην εκπαίδευση και την κατάρτιση", εντάσσεται η υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: "Επιστημονική υποστήριξη σχεδιασμού εξειδίκευσης δράσεων ΠΕΣ" και κωδικό ΟΠΣ/MIS 5001036.

Αντικείμενο της Πράξης αυτής αποτελεί η σε βάθος διερεύνηση του φαινομένου της μαθητικής διαρροής (ΜΔ) και ο σχεδιασμός οριζόντιων δράσεων και ad hoc παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση αυτού του αρνητικού κοινωνικού φαινομένου. Η μείωση της μαθητικής διαρροής έχει κατ’ επέκταση θετική επίπτωση στον δείκτη της Πρόωρης Εγκατάλειψης του Σχολείου (ΠΕΣ), ο οποίος καταγράφεται στατιστικά από την αρμόδια Ελληνική Στατιστική Αρχή (EΛ.ΣΤΑΤ.) για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής (Eurostat) και αποτελεί έναν δείκτη εκτίμησης του επιπέδου εκπαίδευσης και των κοινωνικών συνθηκών.

Στο φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνονται η διενέργεια ερευνών, η εκπόνηση μελετών, η ανάπτυξη μεθοδολογίας και εργαλείων, καθώς επίσης και η εξειδίκευση των απαιτούμενων δράσεων για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων, σε δύο άξονες:

  • αφενός στη λειτουργία μηχανισμού για την ορθή και ολοκληρωμένη παρακολούθηση της μαθητικής διαρροής και
  • αφετέρου στην εξαγωγή επιστημονικών πορισμάτων και στην τεκμηρίωση εκπαιδευτικών πολιτικών, τα οποία θα οδηγήσουν στην πρόληψη και στον περιορισμό του φαινομένου.

Η γενικότερη εποπτεία της Πράξης τελείται από την επιτελική ομάδα έργου του Ι.Ε.Π., η οποία συγκροτείται από την Υπεύθυνη της Πράξης και δύο επιπλέον άτομα από το επιστημονικό προσωπικό του Ι.Ε.Π.

Επιτελική Ομάδα Έργου:

  • Παπαδοπούλου Ελένη, Υπεύθυνη Πράξης, Σύμβουλος Β΄ Ι.Ε.Π.
  • Γιοβάνογλου Σοφία, Σύμβουλος Α΄ Ι.Ε.Π.
  • Παπαδοπούλου Σταυρούλα, Στέλεχος Ι.Ε.Π.

Search