Επιλογή υλικού

Στο πλαίσιο της ΘΕ 2018-19:

 • μπορούν να υλοποιηθούν δραστηριότητες κυρίως για τη Δημοκρατική Συνύπαρξη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
 • μπορούν να υλοποιηθούν δραστηριότητες μόνο για τη Δημοκρατική Συνύπαρξη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
 • μπορούν να υλοποιηθούν δραστηριότητες σε μια θεματική ενότητα από τις άλλες τέσσερεις Σώμα και Ταυτότητα, Κυκλοφοριακή Αγωγή, Διατροφή και Υγεία, Πρόληψη από τις Εξαρτήσεις αρκεί να δοθεί η διάσταση της δημοκρατικής συνύπαρξης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
 • μπορούν να υλοποιηθούν δράσεις σε μια θεματική ενότητα από τις άλλες τέσσερις Σώμα και Ταυτότητα, Κυκλοφοριακή Αγωγή, Διατροφή και Υγεία, Πρόληψη από τις Εξαρτήσεις ΚΑΙ δράσεις από το Φάκελο Εκπαιδευτικού Υλικού δημοκρατικής συνύπαρξης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
 • μπορούν να επιλεγούν δράσεις από τη βιβλιοθήκη.

Το υλικό που απευθύνεται σε γονείς και σε εκπαιδευτικούς:

 • Δεν μπορεί να επιλεγεί για την ανάπτυξη δράσεων για μαθητές και μαθήτριες.

Πρόσκληση εκπροσώπων Φορέων στο σχολείο για την ανάπτυξη δράσεων για μαθητές και μαθήτριες

Απάντηση: Πρώτον, η δράση εκτείνεται σε όλο το τετράμηνο, οπότε δεν είναι πιθανό να συμπέσουν τόσο πολλά σχολεία της ίδιας περιοχής. Δεύτερον, στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ υπάρχουν λίστες με εγκεκριμένους φορείς για κάθε περιφέρεια. Για αυτούς μάλιστα, με εγκύκλιο που θα σταλεί άμεσα, δε θα χρειάζεται να ακολουθηθεί η γνωστή διαδικασία έγκρισης εισόδου, απλώς συνεννόηση μεταξύ σχολικής μονάδας και φορέα.

Επίσης, εκτός από γνωστές δομές (π.χ. ΚΕΘΕΑ ή ΟΚΑΝΑ), ειδικοί μπορούν να αναζητηθούν σε κοντινά ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή μπορεί ένα σχολείο να αποταθεί στο ΚΕΣΥ, στους/στις Υπεύθυνους/Υπεύθυνες Σχολικών Δραστηριοτήτων ή ακόμη σε κάποιο κοντινό ΕΠΑΛ που διαθέτει τομέα υγείας. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι η πρόσκληση ειδικών είναι ένας από τους πολλούς τρόπους ευαισθητοποίησης και όχι ο μοναδικός.

Απάντηση: Τα σχολεία μπορούν να προγραμματίσουν κάποια εκπαιδευτική επίσκεψη, εκτός σχολικής μονάδας, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο στο πλαίσιο ανάπτυξης των θεματικών ενοτήτων της ΘΕ. Στην περίπτωση αυτή, ισχύουν όλα τα προβλεπόμενα από τον νόμο σχετικά με τις εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Απάντηση: Το σχολείο απευθύνει πρόσκληση σε Φορείς με δική του πρωτοβουλία. Δεν μπορεί να γίνεται αποδέκτης αιτημάτων από Φορείς ή από φυσικά πρόσωπα για τη συμμετοχή τους στην υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της Θεματικής Εβδομάδας. Για να είναι εφικτό να συμμετέχουν άλλοι Φορείς ή φυσικά πρόσωπα, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται παραπάνω, θα πρέπει υποχρεωτικά να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία σχετικά με τη χορήγηση άδειας εισόδου τρίτων στα σχολεία.

Απάντηση: Στις περιπτώσεις που προσκαλούνται Φορείς, των οποίων πρόγραμμα ή εκπαιδευτικό υλικό ΔΕΝ περιλαμβάνεται στον Φάκελο Εκπαιδευτικού Υλικού του ΙΕΠ (εφόσον περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Φορέων ή έχουν λάβει σχετική έγκριση), μπορούν να συμμετέχουν ΜΟΝΟ σε ενημερωτικές δράσεις στο σχολείο, διάρκειας έως δυο διδακτικών ωρών ανά τμήμα. Εξαιρούνται οι Συντονιστές/στριες Παιδαγωγικής Ευθύνης, Υπεύθυνοι και Υπεύθυνες των Σχολικών Δραστηριοτήτων εκπαιδευτικοί της οικείας ή άλλης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και των ΚΕΣΥ, οι οποίοι δύνανται να υλοποιήσουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα, βιωματικές δράσεις κλπ.

Απάντηση: Στη περίπτωση που ένα σχολείο επιθυμεί να προσκαλέσει Φορέα ή/και φυσικό πρόσωπο, που δεν εμπίπτει στις παραπάνω κατηγορίες, θα πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία σχετικά με τη χορήγηση άδειας εισόδου τρίτων στα σχολεία (δηλαδή, υποβολή αιτήματος των ενδιαφερόμενων προς το ΥΠΠΕΘ, γνωμοδότηση του ΙΕΠ ως προς την παιδαγωγική καταλληλότητα της προτεινόμενης δράσης και χορήγηση έγκρισης του αιτήματος από το ΥΠΠΕΘ).

Απάντηση: Οι σχολικές μονάδες μπορούν να προσκαλέσουν:

 1. Φορείς που προτείνονται στον αντίστοιχο Κατάλογο Φορέων του ΙΕΠ.
 2. Συντονιστές και συντονίστριες ειδικοτήτων και Παιδαγωγικής Ευθύνης, Υπεύθυνες/ους Σχολικών Δραστηριοτήτων, Εκπαιδευτικούς και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό από το οικείο ΚΕΣΥ ή/και εκπαιδευτικούς, με σχετική εξειδίκευση.
 3. Φορείς για τους οποίους έχει ήδη δοθεί έγκριση από το ΥΠΠΕΘ για την υλοποίηση στο Γυμνάσιο, κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, εκπαιδευτικού προγράμματος που εμπίπτει στη θεματολογία της Θεματικής Εβδομάδας (υλοποίηση αυστηρά του προγράμματος για το οποίο έχει δοθεί έγκριση).

Υποβολή του Σχεδίου Υλοποίησης

Απάντηση: Η σχολική εβδομάδα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχολικής δραστηριότητας και, ως εκ τούτου, η συμμετοχή όλων των μαθητών/τριών είναι υποχρεωτική. Οι γραπτές δηλώσεις που κυκλοφορούν και υπογράφονται από γονείς επικαλούνται πεποιθήσεις θρησκευτικές κυρίως. Η Θεματική Εβδομάδα όμως ασχολείται με ζητήματα στα οποία δεν υπεισέρχεται η θρησκευτική πίστη. Η άρνηση των στερεοτύπων και η ανοχή στο διαφορετικό αποτελούν κοινωνικές επιταγές και αφορούν τον αυριανό πολίτη, ανεξάρτητα από τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις. Για όλους αυτούς τους λόγους, το σχολείο παραλαμβάνει «κατά καθήκον» τις σχετικές δηλώσεις των γονέων, αλλά συγχρόνως τους εξηγεί ότι δεν προβλέπεται καμία εξαίρεση μαθητών/τριών. Αν λείψουν μαθητές/τριες, παίρνουν κανονικά απουσίες. 

Απάντηση: Όχι, απαραίτητα, γιατί μπορεί να εμπλουτιστεί στην πορεία, καθόσον προχωρά η προετοιμασία της Θεματικής Εβδομάδας. Σε κάθε περίπτωση ο εμπλουτισμός αποφασίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και Διδασκουσών και κοινοποιείται ξανά στους/στις αρμόδιους/ες.

Απάντηση: Όχι. Οι δράσεις είναι υποχρεωτικές για τους μαθητές και τις μαθήτριες. Αποτελούν σχολικές δραστηριότητες, οι οποίες αποτελούν προέκταση του Προγράμματος Σπουδών και υλοποιούνται στο πλαίσιο του σχολικού ωραρίου. Επομένως, ισχύουν τα προβλεπόμενα σχετικά με τη φοίτηση των μαθητών και των μαθητριών. Στις περιπτώσεις που στο πλαίσιο της ΘΕ πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές επισκέψεις εκτός του σχολείου, η συναίνεση των γονέων και κηδεμόνων είναι απαραίτητη, σύμφωνα με όσα προβλέπονται σχετικά για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Απάντηση: Οι δράσεις για γονείς και εκπαιδευτικούς, στο πλαίσιο της ΘΕ και εκτός του σχολικού ωραρίου είναι ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε αυτές είναι ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ.

Απάντηση: Η υλοποίηση της Θεματικής Εβδομάδας δεν συνεπάγεται τροποποίηση των υποχρεώσεων φοίτησης των μαθητών και των μαθητριών, καθώς και του διδακτικού και εργασιακού ωραρίου των εκπαιδευτικών του σχολείου. Στις περιπτώσεις που μαθητής ή μαθήτρια απουσιάσει για οιονδήποτε λόγο, ισχύουν τα προβλεπόμενα σχετικά με τις απουσίες των μαθητών και των μαθητριών. Ως εκ τούτου η συμμετοχή τους, κατά την υλοποίηση δράσεων για τους μαθητές και τις μαθήτριες είναι υποχρεωτική.

Απάντηση: Η πραγματοποίηση της Θεματικής Εβδομάδας είναι υποχρεωτική για όλα τα Γυμνάσια.

Απάντηση: Τα τελικά σχέδια υλοποίησης της ΘΕ που υποβάλλονται στην πλατφόρμα του ΙΕΠ θα πρέπει να είναι πλήρη ως προς τα στοιχεία που ζητείται να αναφέρουν (όπως διάρκεια, τίτλος προγράμματος/ υλικού, συνεργαζόμενος φορέας που θα κληθεί στο σχολείο κλπ).

Ο ρόλος των Δομών Υποστήριξης

Απάντηση: Ο ρόλος τους είναι ιδιαιτέρως σημαντικός, κατά το στάδιο διαμόρφωσης των σχεδίων δράσης των σχολείων. Συνεργάζονται με τα σχολεία και δρουν συμβουλευτικά για τη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου υλοποίησης της ΘΕ. Υποστηρίζουν το σχολείο σε σχέση με την ορθή εφαρμογή της σχετικής εγκυκλίου και την παιδαγωγική καταλληλόλητα των δραστηριοτήτων και του εκπαιδευτικού υλικού, που προτείνονται να αξιοποιηθούν από τα σχολεία. Κατά το στάδιο της υλοποίησης της ΘΕ, μπορούν επίσης, εφόσον κληθούν από τα σχολεία να συμμετέχουν σε σχετικές ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Γενικά ζητήματα Σχεδιασμού και Υλοποίησης

Απάντηση: Η πραγματοποίηση της Θεματικής Εβδομάδας είναι υποχρεωτική για όλα τα Γυμνάσια, τη Γυμνασιακή βαθμίδα των ΕΝΕΕΓΥΛ, τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και τις γυμνασιακές ΔΥΕΠ όλης της χώρας.

Απάντηση: Όχι. Το σημαντικό είναι οι 5 μέρες να είναι διαδοχικές, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια και συνοχή των δράσεων. Έτσι είναι δυνατό να προγραμματιστούν δράσεις της ΘΕ στο τέλος μιας ημερολογιακής εβδομάδας (π.χ. Τετάρτη έως Παρασκευή την πρώτη εβδομάδα) και να ολοκληρωθούν στην αρχή της επόμενης (π.χ. Δευτέρα έως Τρίτη).

Απάντηση: Στον ιστότοπο του ΙΕΠ υπάρχουν ήδη αρκετές ιδέες ανά γνωστικό αντικείμενο. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα σε όλα τα μαθήματα να συζητήσουν για το έργο γυναικών επιστημόνων της ειδικότητάς τους, να κάνουν ασκήσεις στατιστικής με αριθμητικά δεδομένα που αφορούν υποθέματα των τριών αξόνων κτλ. Η φετινή πρώτη εφαρμογή της θεματικής εβδομάδας θα κινητοποιήσει τη δημιουργικότητα πολλών ακόμα εκπαιδευτικών και θα εμπλουτίσει τις ιδέες αυτές για χρήση στο μέλλον.

Απάντηση: Εξαρτάται από τον σχεδιασμό της κάθε σχολικής μονάδας. Ο Σύλλογος Διδασκόντων και Διδασκουσών έχει τις εξής εναλλακτικές:

 1. Μπορεί να ανατρέψει συνολικά το εβδομαδιαίο πρόγραμμα, καλώντας εγκεκριμένους φορείς να πραγματοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα, οργανώνοντας επισκέψεις, σύντομες έρευνες εντός ή εκτός σχολείου και άλλες δραστηριότητες.
 2. Μπορεί να αφήσει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα ως έχει και να εντάξει δράσεις και δραστηριότητες των Θεματικών.
 3. Τέλος, μπορεί ο Σύλλογος Διδασκόντων και Διδασκουσών να αποφασίσει έναν συνδυασμό των παραπάνω εκδοχών, δηλαδή κάποιες ώρες του εβδομαδιαίου προγράμματος να αφιερωθούν σε εκπαιδευτικά προγράμματα οργανωμένα από φορείς ή σε εκπαιδευτικές επισκέψεις, και στις υπόλοιπες ώρες οι εκπαιδευτικοί να εντάξουν σχετικές δραστηριότητες στο μάθημά τους.

Απάντηση: Κάθε σχολείο σχεδιάζει δραστηριότητες ανάλογα με τις δυνατότητές του. Μπορεί να καλέσει ειδικούς χωρίς αμοιβή. Επίσης, αν αποφασιστεί κάποια μετακίνηση (π.χ. επίσκεψη σε Κ.Π.Ε., κέντρο πρόληψης, κινηματογράφο για την παρακολούθηση ταινίας σχετικής με κάποιο από τα θέματα κτλ.), αυτή θα γίνει με τους ίδιους όρους που γίνονται όλες οι αντίστοιχες μετακινήσεις.

Απάντηση: Εμπλέκονται υποχρεωτικά μόνο στο σχολείο πρώτης τοποθέτησης ή στο σχολείο που έχουν τις περισσότερες ώρες. Φυσικά μπορούν να εμπλακούν και σε άλλο σχολείο στο οποίο υπηρετούν, αλλά όχι υποχρεωτικά.

Απάντηση: Όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Απάντηση: Στην εγκύκλιο αναφέρεται η προθεσμία υποβολής του προγράμματος υλοποίησης μέχρι τέλη Μαρτίου 2019 όπου η Συντονιστική Ομάδα (ή όποιος έχει αναλάβει την οργάνωση δραστηριοτήτων) πρέπει να έχει υποβάλει το πρόγραμμα υλοποίησης της θεματικής εβδομάδας στον Σύλλογο Διδασκόντων και Διδασκουσών. Αφού το Σχέδιο εγκριθεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων και Διδασκουσών, πρέπει να κοινοποιηθεί στους/στις αρμόδιους/ες Συντονιστές/στριες ΠΕΚΕΣ.

Η σύνταξη σχεδίου υλοποίησης είναι υποχρεωτική.

Απάντηση: Οποιαδήποτε στιγμή εντός του Β΄ Τετραμήνου. Απόφαση για τον χρόνο πραγματοποίησης λαμβάνει ο Σύλλογος Διδασκόντων.

Top