Βασικοί στόχοι

Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος. Προαγωγή της πρωτοβάθμιας (νηπιαγωγεία-δημοτικά) και δευτεροβάθμιας (γυμνάσια-γενικά και επαγγελματικά λύκεια) εκπαίδευσης.

Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτική εκπαίδευση

Επιστημονική διερεύνηση του φαινομένου της μαθητικής διαρροής, ιδίως σε γεωγραφικές περιοχές με υψηλά ποσοστά ΠΕΣ

Σχεδιασμός οριζόντιων δράσεων και ad hoc παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της Πρόωρης Εγκατάλειψης του Σχολείου

0
Εκπαιδευτικές Περιφέρειες
0
Σχολικές Μονάδες
0
Πρωτότυπες Μελέτες
0
Καλές Πρακτικές

Search