Θεματικοί άξονες

Σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο, διεπιστημονικό πεδίο ή βαθμίδα εκπαίδευσης:

 • Δημιουργικότητα και καινοτομία στη διδασκαλία – μάθηση
 • Καλές πρακτικές στη διδασκαλία - μάθηση
 • Θεωρητικά ρεύματα στη διδασκαλία - μάθηση
 • Αυτονομία διδακτικής - μαθησιακής δραστηριότητας
 • Λειτουργικότητα εκπαιδευτικών δομών αυτονομία και δημιουργικότητα
 • Εκπαιδευτική έρευνα και εκπαιδευτική πράξη
 • O εκπαιδευτικός ως σχεδιαστής καινοτόμων δραστηριοτήτων
 • Διάχυση των καλών πρακτικών
 • Θεσμικό πλαίσιο υποστήριξης δημιουργικότητας και καινοτομίας
 • Μαθητικοί όμιλοι δημιουργίας
 • Αποτίμηση καλών πρακτικών
 • Έρευνα πεδίου
 • Εκπαίδευση και Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη δημιουργικότητα και καινοτομία

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Top