Εργαστηριακοί κύκλοι

Η στοχοθεσία των προγραμμάτων έχει προσδιοριστεί βάσει των λεγόμενων δεξιοτήτων του 21ου αιώνα: δεξιότητες της ζωής (life skills), ήπιες δεξιότητες (soft skills) και δεξιότητες τεχνολογίας και επιστήμης. Ενδεικτικά, οι σύγχρονες δεξιότητες περιλαμβάνουν την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία, την επικοινωνία, την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα, την πρωτοβουλία, την οργανωτική ικανότητα, την ενσυναίσθηση και τις κοινωνικές δεξιότητες, την επίλυση προβλημάτων, τον ψηφιακό και τεχνολογικό γραμματισμό.

Πιο αναλυτικά, οι δεξιότητες που καλλιεργούνται μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στους ακόλουθους 4 εργαστηριακούς κύκλους δεξιοτήτων:

 • Στρατηγική σκέψη
 • Επίλυση προβλημάτων
 • Μελέτη περιπτώσεων (case studies)
 • Κατασκευές
 • Πλάγια σκέψη

 • Δεξιότητες Μοντελισμού και προσομοίωσης
 • Πληροφορικό γραμματισμό (ICT literacy)
 • Ψηφιακό γραμματισμό (digital literacy)
 • Τεχνολογικό γραμματισμό (technology literacy)
 • Γραμματισμό στα μέσα (media literacy)
 • Ευχέρεια στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
 • Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες
 • Ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο (αντιμετώπιση phising, cyberbullying, κ.ά.)
 • Προστασία από εξαρτητικές συμπεριφορές στις τεχνολογίες
 • Δεξιότητες δημιουργίας και διαμοιρασμού ψηφιακών δημιουργημάτων
 • Συνδυαστικές δεξιότητες ψηφιακής τεχνολογίας, επικοινωνίας και συνεργασίας
 • Δεξιότητες ανάλυσης και παραγωγής περιεχομένου σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα
 • Δεξιότητες διεπιστημονικής και διαθεματικής χρήσης των νέων τεχνολογιών

 • Αυτομέριμνα
 • Κοινωνικές Δεξιότητες- Πολιτειότητα
 • Ενσυναίσθηση και ευαισθησία
 • Προσαρμοστικότητα
 • Ανθεκτικότητα
 • Υπευθυνότητα
 • Πρωτοβουλία
 • Οργανωτική ικανότητα
 • Προγραμματισμός, Παραγωγικότητα

 • Κριτική σκέψη (Critical thinking)
 • Επικοινωνία (Communication)
 • Συνεργασία (Collaboration)
 • Δημιουργικότητα (Creativity)

Top