Κανονισμός Έκδοσης του Περιοδικού Μέντορας

Ο «Μέντορας», περιοδικό Επιστημονικών και Εκπαιδευτικών Ερευνών, εκδίδεται με την ευθύνη του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.

  1. Εκδίδεται μία (1) φορά στο τέλος κάθε έτους, με συνεργασίες μόνο στην ελληνική γλώσσα και σύντομες περιλήψεις στην αγγλική γλώσσα.
  2. Στόχος του περιοδικού είναι η παραγωγή επιστημονικής γνώσης και γενικά η προώθηση της επιστημονικής έρευνας που έχει σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία. Απευθύνεται σε πανεπιστημιακούς, ερευνητές της εκπαίδευσης καθώς και σε εκπαιδευτικούς. Στο περιοδικό φιλοξενούνται μόνο πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες για εκπαιδευτικά θέματα που προάγουν τη γνώση και δεν έχουν υποβληθεί για δημοσίευση σε άλλο περιοδικό έντυπο ή ηλεκτρονικό, καθώς επίσης βιβλιοκρισίες επί επιστημονικών βιβλίων εκπαιδευτικού περιεχομένου. Οι εργασίες μπορεί να είναι πρωτότυπα ερευνητικά ή θεωρητικά άρθρα, τα οποία αναφέρονται σε κριτική επισκόπηση ερευνών για ένα θέμα, σε μια θεωρία ή εφαρμογή.
  3. Kατά καιρούς μπορεί να εκδίδονται ειδικά τεύχη αφιερωμένα αποκλειστικά σε ένα επίκαιρο θέμα της εκπαίδευσης, στα οποία συμμετέχουν προσκεκλημένοι επιστήμονες και προσωπικότητες των γραμμάτων.
  4. Την εποπτεία της έκδοσης έχει η Συντακτική Επιτροπή, η οποία ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και τα μέλη της είναι επιστήμονες διαφορετικών ειδικοτήτων. Η Επιτροπή έχει ως σκοπό την προώθηση των στόχων του περιοδικού, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τη φροντίδα της έκδοσης έχει η Εκτελεστική Γραμματεία, που επίσης oρίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και παρακολουθεί την πορεία του περιοδικού.
  5. Οι εργασίες αποστέλλονται προς κρίση ανωνύμως σε δύο (2) ειδικούς επί του θέματος κριτές, που προτείνονται από τη Συντακτική Επιτροπή έκδοσης του περιοδικού, οι οποίοι/ες ερωτώνται εάν επιθυμούν να αναλάβουν την κρίση. Εάν αποδεχθούν, συμπεριλαμβάνονται σε μητρώο αξιολογητών του Ι.Ε.Π. για τον σκοπό αυτό. Οι κριτές έχουν προθεσμία ενός (1) μήνα από τη παραλαβή της εργασίας να αποστείλουν την κρίση τους στη Συντακτική Επιτροπή. Οι προς δημοσίευση εργασίες υποβάλλονται στο Ι.Ε.Π. υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, σε δύο αρχεία - ένα σε μορφή WORD και ένα σε PDF - μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του περιοδικού (e-mail: mentor[at]iep.edu.gr), με την ένδειξη/θέμα: Υποβολή Άρθρου - Για το Περιοδικό «ΜΕΝΤΟΡΑΣ». Η κάθε εργασία αποστέλλεται στη συνέχεια ανωνύμως στους/τις κριτές. Ο/Η συγγραφέας ενημερώνεται γραπτώς για την πορεία της εργασίας του/της (παραλαβή-αποστολή στους κριτές, αξιολόγηση).
  6. Η Συντακτική Επιτροπή, αφού λάβει υπόψη τις εισηγήσεις των κριτών, αποφασίζει για τη δημοσίευση ή την απόρριψη μιας εργασίας. Σε περίπτωση θετικής κρίσης και των δύο κριτών, η εργασία δημοσιεύεται, ενώ σε περίπτωση αρνητικής κρίσης και των δύο κριτών, η εργασία δεν δημοσιεύεται. Σε περίπτωση θετικής εισήγησης του ενός από τους κριτές και αρνητικής του άλλου, η Συντακτική Επιτροπή αποστέλλει την εργασία σε τρίτο κριτή και αυτή δημοσιεύεται ή όχι ανάλογα με την εισήγησή του. Στις περιπτώσεις στις οποίες με βάση τα συμπεράσματα των κριτών απαιτούνται διορθώσεις μικρής ή μεγάλης έκτασης, οι κρίσεις κοινοποιούνται από τη Συντακτική Επιτροπή στον/τη συγγραφέα, ο οποίος/η οποία, αν συμφωνεί, κάνει τις υποδεικνυόμενες διορθώσεις και αποστέλλει το διορθωμένο κείμενο εκ νέου στη Συντακτική Επιτροπή. Η Συντακτική Επιτροπή στέλνει το νέο κείμενο στους/τις κριτές για την τελική κρίση.
  7. Οι προς δημοσίευση εργασίες υποβάλλονται από τους/τις συγγραφείς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Οδηγίες προς τους/τις Συγγραφείς κειμένων για τις επιστημονικές εκδόσεις του Ι.Ε.Π.

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Πρόεδρος του Ι.Ε.Π.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΑΛΗΣ, Αντιπρόεδρος του Ι.Ε.Π.
ΧΡΥΣΑ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, Μέλος Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΜΒΑΛΩΤΗΣ, Μέλος Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.
ΖΩΗ ΓΕΙΤΟΝΑ, Μέλος Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ, Μέλος Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ, Μέλος Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΤΣΙΡΑ, Σύμβουλος Β΄ του Ι.Ε.Π.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΠΑΤΑΡΓΙΑΣ, Σύμβουλος Β΄ του Ι.Ε.Π.
ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΕΡΜΕΛΗ, Σύμβουλος Α΄ του Ι.Ε.Π.


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΤΣΙΡΑ, Σύμβουλος Β΄ του Ι.Ε.Π.
ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Σύμβουλος Β΄ του Ι.Ε.Π.
ΜΑΡΘΑ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ, Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΚΡΟΣΤΕΡΓΙΟΣ, Αποσπασμένος εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΟΥ, Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π.
ΑΡΓΥΡΩ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, Προσωπικό του Ι.Ε.Π.
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΦΡΑΓΚΑΛΕΞΗ, Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π.

 

Αρχική Κανονισμός Έκδοσης του Περιοδικού