Σκοπός της Βιβλιοθήκης  του Ι.Ε.Π. είναι  η παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης  στα  μέλη του Ι.Ε.Π. και στην εκπαιδευτική κοινότητα   προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του, που είναι:

  •  Η επιστημονική έρευνα και η μελέτη θεμάτων που αφορούν όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και η υποστήριξη - επιστημονική και τεχνική - του Υπουργείου Παιδείας  σε θέματα Σχεδιασμού  και  εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής στα θέματα αυτά.   
  •  Η στήριξη των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών καθώς και η κάλυψη των ερευνητικών αναγκών των μελών της  εκπαιδευτικής Κοινότητας.

Αρχική Πληροφορίες Αποστολή και Στόχοι