Δωρεές

Η Βιβλιοθήκη του Ι.Ε.Π. υποστηρίζει τις δωρεές που εμπλουτίζουν τη συλλογή της και εξυπηρετούν τους σκοπούς της. Ευπρόσδεκτες είναι οι δωρεές παλαιών και σε καλή κατάσταση σχολικών βιβλίων που βοηθούν στην ολοκλήρωση της «Ιστορικής Συλλογής».

Προκειμένου η Βιβλιοθήκη να αποδεχθεί τη δωρεά θα πρέπει το υλικό να σχετίζεται με τους στόχους και τους γενικούς τομείς ενδιαφερόντων του ΙΕΠ. Εξειδικευμένοι επιστημονικοί τίτλοι πρέπει να υποστηρίζουν τους γνωστικούς τομείς του προγράμματος σπουδών. Γενικότερα το υλικό  θα πρέπει να αφορά σε θέματα εκπαίδευσης , παιδαγωγικής και διδακτικής διαφόρων επιστημονικών κλάδων. Συγκεκριμένα:

  1. Η Βιβλιοθήκη δέχεται μονογραφίες, οπτικοακουστικό και ψηφιακό υλικό καθώς και πλήρεις σειρές περιοδικών.
  2. Δε γίνονται δεκτά μεμονωμένα τεύχη περιοδικών, λογοτεχνικά βιβλία τα οποία δε σχετίζονται άμεσα με το πρόγραμμα σπουδών, σχολικά βοηθήματα καθώς και τεκμήρια που δεν περιέχουν βιβλιογραφικές παραπομπές ή πηγές.
  3. Δε γίνονται επίσης δεκτές δωρεές για τις οποίες ζητείται οποιοδήποτε χρηματικό αντίτιμο καθώς η πολιτική πρόσκτησης υπαγορεύει την απόκτηση υλικού μέσω επιλεγμένου προμηθευτή.
  4. Η αξιολόγηση του υλικού γίνεται από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης και εφόσον κριθεί απαραίτητο μπορεί να ζητηθεί η γνωμοδότηση του αρμόδιου μέλους του κύριου προσωπικού του Ι.Ε.Π.
  5. Το υλικό της δωρεάς από τη στιγμή της κατάθεσής του θεωρείται απόκτημα της Βιβλιοθήκης και ως εκ τούτου η ενσωμάτωση του στη συλλογή και η διαχείριση του γίνεται βάσει της πολιτικής της.
  6. Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση που δεν κριθεί σκόπιμη η ένταξη των τεκμηρίων στη συλλογή της, να το διαθέσει για ανταλλαγή με υλικό άλλων πνευματικών ιδρυμάτων ή να το δωρίσει σε σχολικές βιβλιοθήκες και σχολικά εργαστήρια χωρίς άλλη προειδοποίηση. Σε περίπτωση που ο δωρητής επιθυμεί να του επιστραφεί το υλικό, τότε θα πρέπει η δωρεά να συνοδεύεται από σχετική έγγραφη αίτηση του και να χρεωθεί τα έξοδα επιστροφής.

Διάθεση τεκμηρίων σε άλλες βιβλιοθήκες

Συμβαίνει συχνά βιβλιοθήκες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας να ζητούν υλικό από τη Βιβλιοθήκη του  ΙΠΕ για εμπλουτισμό των συλλογών τους. Σε αυτή την περίπτωση, τεκμήρια που βρίσκονται στην κατοχή της Βιβλιοθήκης και είτε δε συνάδουν με το σκοπό και τους στόχους της είτε ενυπάρχουν ήδη στις συλλογές της, μπορούν να δωρηθούν.