Κανονισμός Έκδοσης του Περιοδικού

Κανονισμός Έκδοσης του Περιοδικού Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

 • Η Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων είναι ένα ηλεκτρονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης με κριτές, το οποίο εκδίδεται με ευθύνη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και ειδικότερα του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π.
 • Το περιοδικό εκδίδεται δύο (2) φορές το έτος (σε εξαμηνιαία βάση), με συνεργασίες μόνο στην ελληνική γλώσσα και σύντομες περιλήψεις στην αγγλική γλώσσα.
 • Σκοπός του περιοδικού είναι να καλλιεργήσει τον γόνιμο προβληματισμό για θέματα εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, να υποστηρίξει την αναβάθμιση των παιδαγωγικών πρακτικών και να συμβάλει στη διαμόρφωση και την προώθηση της εκπαιδευτικής πολιτικής, για ένα σχολείο ανοικτό, ισότιμο και δημοκρατικό. Το περιοδικό απευθύνεται στην εκπαιδευτική κοινότητα, σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, ερευνητές/ερευνήτριες και στελέχη της εκπαίδευσης που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής. Φιλοξενεί ποιοτικές συνθετικές εργασίες, μελέτες και αποτελέσματα ερευνών εκπαιδευτικού περιεχομένου. Δίνεται έμφαση σε άρθρα άμεσα συνδεόμενα με τη διδακτική πράξη και την παιδαγωγική διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό τα θέματα του περιοδικού έχουν σχέση με σύγχρονες μαθησιακές και διδακτικές προσεγγίσεις,  με  προγράμματα σπουδών και εκπαιδευτικά υλικά, με ζητήματα αξιολόγησης μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικού έργου, με την αξιοποίηση νέων εκπαιδευτικών τεχνολογιών, με την οργάνωση και λειτουργία της σχολικής μονάδας, με εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις κ.ά.
 • Το περιοδικό φιλοξενεί πρωτότυπες εργασίες που προάγουν τη γνώση και δεν έχουν υποβληθεί για δημοσίευση σε άλλο περιοδικό, έντυπο ή ηλεκτρονικό. Μπορεί να φιλοξενεί επίσης εισηγήσεις ή/και ομιλίες που κατατίθενται σε δράσεις που διοργανώνει το Ι.Ε.Π.
 • Κατά καιρούς μπορεί να εκδίδονται ειδικά τεύχη αφιερωμένα αποκλειστικά σε ένα επίκαιρο θέμα της εκπαιδευτικής πολιτικής ή σε εργασίες που προκύπτουν από το έργο του Ι.Ε.Π. (π.χ. πρακτικά ημερίδων και συνεδρίων που διοργανώνονται με πρωτοβουλία του Ι.Ε.Π.).
 • Την εποπτεία της έκδοσης έχει η Συντακτική Επιτροπή. Η Συντακτική Επιτροπή έχει την ευθύνη για την καλύτερη προώθηση και εξυπηρέτηση του σκοπού του περιοδικού, συνδιαμορφώνει τον σχεδιασμό του περιοδικού και είναι η τελικά υπεύθυνη για τη δημοσίευση ή μη κάποιας εργασίας. Τη φροντίδα της έκδοσης και την παρακολούθηση της πορείας του έχει η Εκτελεστική Γραμματεία. Τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής και της Εκτελεστικής Γραμματείας ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. για δύο χρόνια και στη συνέχεια μπορεί να ανανεώνονται και με «νέα» πρόσωπα.  
 • Οι εργασίες υπόκεινται ανώνυμα στην κρίση δύο (2) ειδικών επί του θέματος κριτών, οι οποίοι/ες είναι μέλη του επιστημονικού προσωπικού του Ι.Ε.Π., προτείνονται από τη Συντακτική Επιτροπή και ερωτώνται εάν επιθυμούν να επιτελέσουν το συγκεκριμένο έργο. Οι κριτές έχουν προθεσμία ενός (1) μήνα από την παραλαβή της εργασίας για να αποστείλουν την κρίση τους στη Συντακτική Επιτροπή. Οι προς δημοσίευση εργασίες υποβάλλονται στο Ι.Ε.Π. υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, σε δύο αρχεία - ένα σε μορφή WORD και ένα σε PDF - μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του περιοδικού (e-mail: epeth[at]iep.edu.gr), με την ένδειξη/θέμα: Υποβολή Άρθρου - Για το Περιοδικό Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων. Η κάθε εργασία αποστέλλεται στη συνέχεια ανωνύμως στους/τις κριτές. Ο/Η συγγραφέας ενημερώνεται γραπτώς για την πορεία της εργασίας του/της (παραλαβή-αποστολή στους/τις κριτές, αξιολόγηση).
 • Η Συντακτική Επιτροπή, αφού λάβει υπόψη τις εισηγήσεις των κριτών, αποφασίζει για τη δημοσίευση ή την απόρριψη μιας εργασίας: α) Σε περίπτωση θετικής κρίσης και των δύο κριτών, η εργασία δημοσιεύεται. β) ) Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης και των δύο κριτών, η εργασία δεν δημοσιεύεται. γ) Σε περίπτωση θετικής εισήγησης του ενός από τους κριτές και αρνητικής του άλλου, η Συντακτική Επιτροπή αποστέλλει την εργασία σε τρίτο κριτή και αυτή δημοσιεύεται ή όχι ανάλογα με την εισήγησή του. δ) Στις περιπτώσεις στις οποίες με βάση τα συμπεράσματα των κριτών απαιτούνται διορθώσεις, μικρής ή μεγάλης έκτασης, οι κρίσεις κοινοποιούνται από τη Συντακτική Επιτροπή στον/τη συγγραφέα, ο οποίος/η οποία, αν συμφωνεί, ολοκληρώνει  τις υποδεικνυόμενες διορθώσεις και αποστέλλει το διορθωμένο κείμενο εκ νέου στη Συντακτική Επιτροπή. Η Συντακτική Επιτροπή στέλνει το νέο κείμενο στους/τις κριτές για την τελική κρίση.
 • Η Συντακτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα πριν τη διεξαγωγή της κρίσης να επιστρέψει μια εργασία που δεν εμπίπτει στο επιστημονικό πεδίο του περιοδικού, δεν πληροί τις προδιαγραφές του ή δεν έχει πιθανότητες δημοσίευσης.
 • Το περιεχόμενο των άρθρων που δημοσιεύονται απηχεί τις απόψεις των συγγραφέων.
 • Οι προς δημοσίευση εργασίες υποβάλλονται από τους/τις συγγραφείς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Οδηγίες προς τους/τις Συγγραφείς κειμένων για τις επιστημονικές εκδόσεις του Ι.Ε.Π.

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Πρόεδρος του Ι.Ε.Π.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΑΛΗΣ, Αντιπρόεδρος του Ι.Ε.Π.
ΧΡΥΣΑ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, Μέλος Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΜΒΑΛΩΤΗΣ, Μέλος Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.
ΖΩΗ ΓΕΙΤΟΝΑ, Μέλος Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ, Μέλος Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ, Μέλος Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΣΤΕΡΗ, Σύμβουλος Α΄ του Ι.Ε.Π.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΚΡΗΣ, Σύμβουλος Α΄ του Ι.Ε.Π.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ, Σύμβουλος Β΄ του Ι.Ε.Π.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΤΣΙΡΑ, Σύμβουλος Β΄ του Ι.Ε.Π.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΠΑΤΑΡΓΙΑΣ, Σύμβουλος Β΄ του Ι.Ε.Π.
ΑΘΗΝΑ ΝΕΛΛΑ, Σύμβουλος Α΄ του Ι.Ε.Π.
ΑΣΠΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Σύμβουλος Α΄ του Ι.Ε.Π.
ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΕΡΜΕΛΗ, Σύμβουλος Α΄ του Ι.Ε.Π.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΤΣΙΡΑ, Σύμβουλος Β΄ του Ι.Ε.Π.
ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΝΑΒΑΣ, Αποσπασμένος εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΚΡΟΣΤΕΡΓΙΟΣ, Αποσπασμένος εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΑΠΟΥΝΑ, Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π.
ΑΡΓΥΡΩ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, Προσωπικό του Ι.Ε.Π.
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΦΡΑΓΚΑΛΕΞΗ, Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π.

 

 

 

Αρχική Κανονισμός Έκδοσης του Περιοδικού