Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές της Βιβλιοθήκης μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την ευρύτερη εκπαιδευτική και ερευνητική κοινότητα που επισκέπτεται τους χώρους της, αφού πάρει άδεια από τον  υπεύθυνο και βέβαια με την προϋπόθεση ότι εξυπηρετούνται επιστημονικά ενδιαφέροντα και ανάγκες του.

Ναι. Η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών επιτρέπεται στα μέλη της Βιβλιοθήκης προκειμένου να καλύψουν οποιαδήποτε εκπαιδευτική ή ερευνητική ανάγκη τους.

Όχι. Είναι έξω από τον επιστημονικό χαρακτήρα της χρήσης των υπολογιστών. 

Ναι. Αρκεί να μην υπερβάλλετε στο χρόνο χρήσης.

 Όχι. Δεν υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης.