Διεθνές Ερευνητικό Πρόγραμμα: Teacher Knowledge Survey - Συμμετοχή του ΙΕΠ σε Διεθνή Συνάντηση Εργασίας

 Στην έδρα του ΟΟΣΑ στο Παρίσι, στις 20-21 Μαρτίου 2017, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας ερευνητών-επιστημόνων που συμμετέχουν στο διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα Teacher Knowledge Survey. Το Γραφείο Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής του ΙΕΠ υλοποίησε την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος για λογαριασμό του ΥΠΠΕΘ (σύμφωνα με τη με αρ. 180384/Η1/10-11-2015 απόφαση του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του ΥΠΠΕΘ σχετικά με τη συμμετοχή της χώρας μας). Στις εργασίες της ανωτέρω συνάντησης, το ΙΕΠ εκπροσωπήθηκε από τον Δρ. Βασίλειο Καρναβά, Σύμβουλο Β΄.

Το Ερευνητικό Κέντρο του ΟΟΣΑ για την Εκπαιδευτική Έρευνα και Καινοτομία - Centre for Educational Research and Innovation (CERI) έχει αναλάβει την υλοποίηση της έρευνας Teacher Knowledge Survey, ως μέρος του προγράμματος Καινοτόμος διδασκαλία για Αποτελεσματική Μάθηση - Innovative Teaching for Effective Learning (ITEL) με στόχο τη διερεύνηση των γνώσεων των εκπαιδευτικών σε θέματα Παιδαγωγικής και τη δυναμική αυτών των γνώσεων στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού.

 Το γενικό εννοιολογικό πλαίσιο του προγράμματος βρίσκεται εδώ

 Ειδικότερα, αντικείμενο του προγράμματος είναι η συγκέντρωση και ανάλυση στοιχείων σχετικά με: (α) τις γνώσεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα Παιδαγωγικής και (β) τον τρόπο με τον οποίο οι γνώσεις αυτές αποκτιούνται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Η τρέχουσα πιλοτική φάση της εν λόγω έρευνας στοχεύει στη βελτιστοποίηση και οριστικοποίηση του ερευνητικού εργαλείου. Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η αρτιότερη προσέγγιση του παιδαγωγικού προφίλ των Ελλήνων εκπαιδευτικών, η καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας ανάπτυξης των επαγγελματικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, η βελτίωση της διδασκαλίας, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της μαθησιακής διαδικασίας.

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας και τα δεδομένα που θα εξαχθούν θα συμβάλουν στη χάραξη της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής στον τομέα, ενώ συγχρόνως θα επιτρέψουν στην Ελλάδα να αλληλεπιδράσει με άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις.

Το επόμενο στάδιο της έρευνας περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της ανάλυσης των πιλοτικών δεδομένων και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων και των σχετικών εκθέσεων (Φθινόπωρο 2017).

 

Γραφείο Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ΙΕΠ

[Το Δελτίο Τύπου σε pdf]

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top