Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας

Η Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας μεριμνά για την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού (από την επιχορήγηση του Τακτικού και από το ΠΔΕ) και για όλα εν γένει τα θέματα οικονομικής φύσεως του ΙΕΠ. Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται και οι πάσης φύσεως προμήθειες, διαγωνιστικές διαδικασίες και συμβάσεις (περιλαμβανομένων και εκείνων που γίνονται στο πλαίσιο έργων) καθώς και η  καταγραφή και παρακολούθηση των δαπανών συγχρηματοδοτούμενων και ευρωπαϊκών έργων  που υλοποιεί το ΙΕΠ.

 Ονοματεπώνυμο
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Μπαθιανάκης Ιωάννης (Υποδιευθυντής)
Χρύση Βασιλική
Ειδικότητα
 
ΠΕ86
Πληροφορικής
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
Ιδιότητα
 
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Τηλέφωνο  
 
213-1335-153
213-1335-153
Email  
 
ibathianakis
[at]iep.edu.gr
vchrisi
[at]iep.edu.gr

 

Το Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση προμηθειών για τις ανάγκες του ΙΕΠ, και κατάρτισης σχετικών συμβάσεων, υποστηρίζοντας διοικητικά τους διαγωνισμούς για προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών με την ενσωμάτωση οικονομοτεχνικών προδιαγραφών  και  λοιπών  απαιτούμενων  στοιχείων,  ύστερα  από  υποβολή  από  την  αρμόδια  υπηρεσιακή μονάδα του I.E.Π., και τη σύνταξη σχεδίων συμβάσεων. 

 Ονοματεπώνυμο
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Καπνιάρη Μαρίνα-Ευανθία (Προϊσταμένη)
Νταούλας Νικόλαος
Σαββοπούλου Κωνσταντίνα
Ειδικότητα
 
ΠΕ86
Πληροφορικής
ΠΕ86
Πληροφορικής
ΠΕ04.01
Φυσικός
Ιδιότητα
 
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Τηλέφωνο  
 
213-1335-156
213-1335-158
213-1335-158
Email  
 
emkapniari
[at]iep.edu.gr
ntaoulas
[at]iep.edu.gr
ksavvopoulou
[at]iep.edu.gr

 

Το Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης καταρτίζει και παρακολουθεί τον προϋπολογισμό του Ι.Ε.Π.,  για τα έργα και τις δράσεις ή άλλων αναγκών του Ι.Ε.Π., ελέγχει τη νομιμότητα, την κανονικότητα και την επιλεξιμότητά τους, είναι υπεύθυνο για την εκκαθάριση της μισθοδοσίας του προσωπικού του I.E.Π., την καταβολή λοιπών αμοιβών και αποζημιώσεων, την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) και των λοιπών σχετικών καταστάσεων στους αρμόδιους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, την αποστολή οικονομικών στοιχειών στους αρμόδιους φορείς και όργανα, την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, και την τήρηση αρχείου σε θέματα αρμοδιότητάς του. 

 Ονοματεπώνυμο
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ    
Ηλιάκη Μαρία (Προϊσταμένη)
Κακαργιάς Κων/νος
Μαγγιώρης Δημήτριος
Νταούλας Νικόλαος
Παπαδοπούλου Φωτεινή
Παπαστάμου Ιωάννα
Σακελλαροπούλου Βαρβάρα
Σαρτζέτη Νίκη
Τσιαντούλα Ισαβέλα
Ειδικότητα
 
ΠΕ88.02
Φυτικής Παραγωγής
ΠΕ86
Πληροφορικής
ΠΕ03
Μαθηματικός
ΠΕ86
Πληροφορικής
ΠΕ80
Οικονομίας
ΠΕ80
Οικονομίας
ΠΕ05
Γαλλικής
ΠΕ80
Οικονομίας
ΠΕ06
Αγγλικής Γλώσσας
Ιδιότητα
 
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Τηλέφωνο  
 
213-1335-165
213-1335-152
213-1335-161
213-1335-158
213-1335-159
213-1335-154
213-1335-163
213-1335-163
213-1335-155
Email  
 
miliaki
[at]iep.edu.gr
kkakargias
[at]iep.edu.gr
dmaggioris
[at]iep.edu.gr
ntaoulas
[at]iep.edu.gr
fpapadopoulou
[at]iep.edu.gr
papastam
[at]iep.edu.gr
vsakelaropoulou
[at]iep.edu.gr
nsargeti
[at]iep.edu.gr
itsiantoula
[at]iep.edu.gr
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top