Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ΄ αρ. 2/23-07-2021 και 3/27-07-2021 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την υπ’ αρ. πρωτ. 3093/02-04-2021 (ΑΔΑ: ΩΑΓΧΟΞΛΔ-Ν2Υ) Πρόσκληση 30 Ιουλίου 2021
Απόφαση ΔΣ/Ι.Ε.Π. περί έγκρισης των υπ΄ αρ. 1/21-07-2021 και 2/26-07-2021 Πρακτικών της Επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 7427/08-06-2021 (ΑΔΑ:ΨΙ7ΘΟΞΛΔ-ΒΧΠ) Πρόσκληση 30 Ιουλίου 2021
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο Επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. για την υποστήριξη της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5035543 30 Ιουλίου 2021
Οριστικά Αποτελέσματα όσον αφορά στην υπ’ αριθμ. πρωτ. όσον αφορά στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 6130/21-05-2021 (ΑΔΑ: Ω8ΣΤΟΞΛΔ-ΝΩΕ) Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο ΙΕΠ 30 Ιουλίου 2021
Οριστικά Αποτελέσματα όσον αφορά στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 6131/21-05-2021 (ΑΔΑ: Ω1Δ5ΟΞΛΔ-Ψ79) Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας ως διοικητικό προσωπικό στο ΙΕΠ 30 Ιουλίου 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής/επικαιροποίησης εγγραφής σε ανοικτό μητρώο σύστασης «Επιστημονικής Ομάδας Επιλογής Θεμάτων» και «Ειδικών Επιστημονικών Ομάδων» του ΙΕΠ για την υποστήριξη της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070818 30 Ιουλίου 2021
Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (αρ. Διακήρυξης 3/2021) «Ανάπτυξη προσβάσιμου υλικού για μαθητές/-ήτριες με νοητική αναπηρία για την Δ’ Δημοτικού», Υποέργο 3, MIS: 5001313 30 Ιουλίου 2021
Προσωρινά αποτελέσματα στο στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7581/11-06-2021 (ΑΔΑ: ΨΚΒΔΟΞΛΔ-40Ι) Ανακοίνωσης - Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας ως επιστημονικό προσωπικό στο ΙΕΠ 29 Ιουλίου 2021
Υποβολή των πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων όσον αφορά στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 6130/21-05-2021 (ΑΔΑ: Ω8ΣΤΟΞΛΔ-ΝΩΕ) Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας ως επιστημονικό προσωπικό στο ΙΕΠ 23 Ιουλίου 2021
Ματαίωση της με αριθμ. 7581/11-06-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΚΒΔΟΞΛΔ-40Ι) για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο ΙΕΠ ως προς το μέρος που αφορά την πλήρωση της θέσης Συμβούλου Β΄ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 22 Ιουλίου 2021

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top