Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Προσωρινά αποτελέσματα όσον αφορά στις υπ’ αριθμ. πρωτ. 13553/27-08-2021 (ΑΔΑ: 989ΦΟΞΛΔ-ΒΩΥ) και 13555/27-08-2021 (ΑΔΑ: 6ΑΦΔΟΞΛΔ-1Ρ5) Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 14 Οκτωβρίου 2021
Ματαίωση της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων για κάλυψη θέσεων Συμβούλων Β΄ τετραετούς θητείας στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 14048/09-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΟΙΩΟΞΛΔ-Φ2Γ) Ανακοίνωσης - Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12 Οκτωβρίου 2021
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ΄αρ.1/06-10-2021,2/07-10-2021 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων α) υπ’αρ.πρωτ.7530/10-06-2021(ΑΔΑ: 65Δ30ΞΛΔ-3ΘΥ) Πρόσκληση και β)υπ’αρ.πρωτ.12450/30-07-2021(ΑΔΑ:97ΜΠΟΞΛΔ-Ο33) Ενεργοποίηση της ανωτ. πρόσκλησης 12 Οκτωβρίου 2021
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ Έγκριση του υπ.αρ.2/11-10-2021 Πρακτικού για την υπ’αρ.πρωτ.14321/17-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΤΨΣΟΞΛΔ-3Β9) Πρόσκληση εκδ. ενδιαφέροντος για επιλογή εποπτών πιλοτικής εφαρμογής, υποστηρικτών/επιμορφωτών ΟΠΣ 5035542, 5035543 12 Οκτωβρίου 2021
Ενεργοποίηση υπ’ αρ.πρωτ.3093/02-04-2021 (ΑΔΑ: ΩΑΓΧΟΞΛΔ-Ν2Υ) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στο ανοικτό Μητρώο Εμπειρογνωμόνων για την κάλυψη κενών θέσεων Εκπονητών/-τριών, για την υποστήριξη της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5070654 11 Οκτωβρίου 2021
Διενέργεια Κλήρωσης στο ΙΕΠ για την επιλογή υποστηρικτή-επιμορφωτή στο Πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 14321/17-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΤΣΟΞΛΔ-3Β9) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και της υπ’ αρ. πρωτ. 14839/27-09-2021 παράτασής της 08 Οκτωβρίου 2021
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ α)περί έγκρισης του Πρ.1/30-09-2021 Επιτρ. Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων αρ.πρ.14321/17-09-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος τους εμπειρογνώμονες Πράξεων MIS: 5035542, 5035543 β)Συγκρότησης αρμόδιου οργάνου για επιλογή μέσω κλήρωσης 08 Οκτωβρίου 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήματος σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού με (2) ελεύθερους επαγγελματίες,για την ανάθεση του έργου τεχνικής υποστήριξης και υποστήριξης helpdesk του Υποέργου 3 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5093563 08 Οκτωβρίου 2021
Έγκριση των υπ΄αρ.1/04-10-2021 και υπ’αρ.2/06-10-2021 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ)» ΟΠΣ (MIS) 5070818 08 Οκτωβρίου 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 08 Οκτωβρίου 2021

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top