Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Διευκρινίσεις για τον υπ’ αρ. πρωτ.11376/16-09-2022, ΑΔΑΜ: 22PROC011258298 -Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (αρ. Διακήρυξης 4/2022) στο πλαίσιο του Υποέργου 5 της Πράξης με MIS 5124310 03 Οκτωβρίου 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με τρεις (3) ελεύθερους επαγγελματίες, Πτυχιούχους Ανώτατης εκπαίδευσης στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5027220 30 Σεπτεμβρίου 2022
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 11η Περίοδος επιμόρφωσης ΕΑΝ (Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο) 29 Σεπτεμβρίου 2022
Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (αρ. Διακήρυξης 02/2022) «Μετασχηματισμός των συμβατικών Προγραμμάτων Σπουδών και του εκπαιδευτικού περιεχομένου σε υλικό ανοιχτού κώδικα») 27 Σεπτεμβρίου 2022
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Eπιμορφωτικά Προγράμματα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) 27 Σεπτεμβρίου 2022
Παροχή υπηρεσιών διενέργειας του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, οικονομικής χρήσης 2021 23 Σεπτεμβρίου 2022
Απόφαση ΔΣ του Ι.Ε.Π. περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/05-09-2022 και 2/20-09-2022 Πρακτικών της Επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 9973/29-07-2022 (ΑΔΑ: 929ΚΟΞΛΔ-50Ξ) Πρόσκληση 23 Σεπτεμβρίου 2022
Απόφαση ΔΣ του Ι.Ε.Π. περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/05-09-2022, 2/19-09-2022, 3/20-09-2022 και 4/22-09-2022 Πρακτικών της Επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 9974/29-07-2022 (ΑΔΑ: 9ΨΒΛΟΞΛΔ-1ΤΡ) Πρόσκληση 23 Σεπτεμβρίου 2022
Αποφάσεις ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης Πρακτικών: 1ης, 2ης, 3ης, 4ης Επιτροπής Εξέτασης Αιτήσεων Υποψηφίων, στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 7657/22-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΗ4ΩΟΞΛΔ-Ψ4Γ) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υποστήριξη της Πράξης με MIS 5070818 23 Σεπτεμβρίου 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν (1) ελεύθερο/η επαγγελματία Πτυχιούχο Ανώτατης εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών της Τεχνικής Υποστήριξης της Πράξης με MIS 5070818 23 Σεπτεμβρίου 2022

Επικοινωνία

Top