Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 02/08-06-2018 Πρακτικού για τον με αρ. πρωτ. 4479 /30.04.2018 (ΑΔΑ: 6Μ84ΟΞΛΔ-ΖΧ2, ΑΔΑΜ 18PR0C003018992, αρ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 57338,1) διαγωνισμό. 22 Ιουνίου 2018
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 1/12.06.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 4868/15.05.2018 (ΑΔΑ: ΩΟΤΘΟΞΛΔ-69Χ) Πρόσκληση 22 Ιουνίου 2018
Δελτίο Τύπου: Ολοκλήρωση επιμορφωτικής ημερίδας στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» 15 Ιουνίου 2018
Aποτελέσματα επιλογής των Σχολικών Μονάδων για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε διαγωνισμό εκπαιδευτικού σεναρίου με θέμα, «Σχολικοί κήποι και παρτέρια: Παραγωγή και διάθεση αγροτικών προϊόντων» στο πλαίσιο του έργου H2020: «OSOS» 15 Ιουνίου 2018
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 1/13.06.2018 Πρακτικού για την υπ’ αρ. πρωτ. 5004/21-05-2018 (ΑΔΑ:Ψ0ΔΚΟΞΛΔ-26Ρ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος(32 ειδικούς εμπειρογνώμονες) 15 Ιουνίου 2018
Συνάντηση εργασίας για τους εκπαιδευτικούς των σχολείων που συμμετέχουν στο έργο H2020: «Οpen Schools for Open Societies – ΟSOS» (Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία) 14 Ιουνίου 2018
Επιμόρφωση και εφαρμογή της παιδαγωγικής Φρενέ στο δημόσιο σχολείο 2018-2019 13 Ιουνίου 2018
Δελτίο Τύπου: Διοργάνωση Ενδοσχολικών Επιμορφωτικών Ημερίδων στα πλαίσια της Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς πόρους 13 Ιουνίου 2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου με έως δέκα (10) εμπειρογνώμονες με κωδικό ΟΠΣ 5000065. (Αρ. πρωτ.: 5625/07.06.2018 & ΑΔΑ: Ψ9Κ5ΟΞΛΔ-ΔΓ6) 07 Ιουνίου 2018
Κυκλοφορία νέου τεύχους του περιοδικού «Μέντορας» 07 Ιουνίου 2018
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top