Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στο πρόγραμμα «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» - ΟΠΣ:5008057 03 Φεβρουαρίου 2023
Απόφαση ΔΣ/Ι.Ε.Π. περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/27-01-2023 και 2/01-02-2023 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την υπ’ αρ. πρωτ. 15748/2-12-2022 (ΑΔΑ: Ω8ΞΖΟΞΛΔ-ΦΣΑ) Πρόσκληση, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5027220 03 Φεβρουαρίου 2023
Παροχή διευκρίνισης ως προς την υποβολή OERs και Έγκριση παράτασης για υποβολής αίτησης των υποψηφίων της υπ’ αρ. πρωτ. 14377/20-01-2023 Πρόσκλησης, για την υποστήριξη του Υποέργου 1 του Έργου (ΟΠΣ ΤΑ 5174140 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας) 31 Ιανουαρίου 2023
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/20-01-2023 και 2/23-01-2023 Πρακτικών της αρμόδιας Επιτροπής για τις ανάγκες του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ. πρωτ.38196/29-12-2022, (Αρ. Διακήρυξης: 08/2022) 27 Ιανουαρίου 2023
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς από Ανάδοχο για την απευθείας ανάθεση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Σχεδιασμού, Επιμέλειας και Έκδοσης Πεντάτομου Εγχειριδίου με τίτλο: «Πλατφόρμα 21+: Εργαστήρια Δεξιοτήτων και το Συμπεριληπτικό Σχολείο του 21ου αιώνα» 27 Ιανουαρίου 2023
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 6/24-01-2023 Πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής για τις ανάγκες του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 7075/08-06-2022,-Αρ. Διακήρυξης:1/2022, MIS 5124310 27 Ιανουαρίου 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για σύναψη σύμβασης με 2 ελεύθερους επαγγελματίες, ΑΕΙ στο πλαίσιο του Sub.1«Μετασχηματισμός των συμβατικών προγραμμάτων σπουδών και εκπαιδευτικού περιεχομένου σε ανοιχτού κώδικα, διαδραστικά ψηφ. περιβάλλοντα ΤΑ 5174140» 27 Ιανουαρίου 2023
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Έναρξη 4ου Κύκλου της Β’ Επιμορφωτικής Φάσης της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδ. ΟΠΣ:5008057 23 Ιανουαρίου 2023
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Developing National Frameworks for School Education Careers 23 Ιανουαρίου 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής σε μητρώο Εμπειρογνωμόνων α) «Συντονιστών», β) «Εποπτών» και γ) «Εισηγητών/Αξιολογητών» του ΙΕΠ για την υποστήριξη του Υποέργου 1-ΟΠΣ ΤΑ 5174140 20 Ιανουαρίου 2023

Επικοινωνία

Top