Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης των Πρακτικών Οριστικών Πινάκων της 8ης Επιτροπής Αξιολόγησης προσόντων υποψηφίων εκπονητών για την υπ’ αρ. πρωτ. 2939/27.4.2020 (ΑΔΑ:9ΝΙΝΟΞΛΔ-Χ5Κ) Πρόσκληση 23 Οκτωβρίου 2020
Οριστικά αποτελέσματα όσον αφορά στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 9471/17-09-2020 (ΑΔΑ: ΨΞΣΑΟΞΛΔ-ΔΦΖ) «Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικού ως επιστημονικό προσωπικό στο ΙΕΠ» σε θέση Συμβούλου Β’ Αγγλικών 22 Οκτωβρίου 2020
Οριστικά αποτελέσματα όσον αφορά στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 9677/24-9-2020 (ΑΔΑ: 6ΙΓΒΟΞΛΔ-1ΔΙ) «Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικού ως επιστημονικό προσωπικό στο ΙΕΠ» σε θέση Συμβούλου Β’ Θεολόγων 22 Οκτωβρίου 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με τρεις (3) ελεύθερους επαγγελματίες με κωδικό ΟΠΣ 5035542 21 Οκτωβρίου 2020
Ανακοίνωση - Ενεργοποίηση του ανοιχτού μητρώου Εποπτών/Αξιολογητών και Εκπονητών Προγραμμάτων Σπουδών, Επιμορφωτικού Υλικού, Επιμορφωτών/Πολλαπλασιαστών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 19 Οκτωβρίου 2020
Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (αρ. Διακήρυξης 5/2020) «Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού», Υποέργο 6 & 10, MIS 5001313 16 Οκτωβρίου 2020
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης των Πρακτικών Οριστικών Πινάκων της 6ης Επιτροπής Αξιολόγησης προσόντων υποψηφίων εκπονητών για την υπ’ αρ. πρωτ. 2939/27.4.2020 (ΑΔΑ:9ΝΙΝΟΞΛΔ-Χ5Κ) Πρόσκληση. 16 Οκτωβρίου 2020
Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων (Σύμβουλος Β' Αγγλικών) 15 Οκτωβρίου 2020
Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων (Σύμβουλος Β' Θεολόγων) 15 Οκτωβρίου 2020
Δ’ Πρόσκληση για υποβολή αίτησης συμμετοχής Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ./Εκπαιδευτών/ριών Δ.Ι.Ε.Κ στο πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008057 15 Οκτωβρίου 2020

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top