Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Διοργάνωση Επιμορφωτικής Ημερίδας 13 Ιουνίου 2019
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 15/05.06.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την υπ’ αρ. πρωτ. 42/03-01-2019 πρόσκληση- Απόφαση οριστικής κατακύρωσης 07 Ιουνίου 2019
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 6/13.05.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 4036/24.04.2019 συνοπτικό διαγωνισμό - Προσωρινή κατακύρωση 07 Ιουνίου 2019
Διημερίδα: «Οι Τέχνες στη Γλωσσική Εκπαίδευση» 07 Ιουνίου 2019
ΙΕΠ_ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ_05-2019 06 Ιουνίου 2019
Πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου της προμήθειας αναλωσίμων/γραφικής ύλης/εκπαιδευτικών παιχνιδιών νηπιαγωγείου, έντυπου και ψηφιακού παιδαγωγικού υλικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 06 Ιουνίου 2019
Δελτίο Τύπου: κάλυψη των αναγκών τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Επιμόρφωση σε Πρακτικές Υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ)» 05 Ιουνίου 2019
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 1/29.05.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την υπ’ αρ. πρωτ. 2500/20.03.2019 (ΑΔΑ: ΩΗΡΣΟΞΛΔ-ΖΑ5) Πρόσκληση 03 Ιουνίου 2019
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 2/29.05.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την υπ’ αρ. πρωτ. 13566/21.12.2018 Πρόσκληση 03 Ιουνίου 2019
Απόφαση ματαίωσης του υπ’ αρ. πρωτ. 622/25.01.2019 (αρ. διακ. 1/2019) ανοικτού τακτικού διαγωνισμού για την ανάληψη του έργου «Ανάπτυξη προσβάσιμου υλικού για μαθητές/-ήτριες με νοητική αναπηρία - Γ’ Δημοτικού» 03 Ιουνίου 2019
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top