Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ.1/27.08.2019 και 2/10.09.2019 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ.7586/18.07.2019 πρόσκληση 12 Σεπτεμβρίου 2019
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΕΠ 11 Σεπτεμβρίου 2019
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 2018-19 09 Σεπτεμβρίου 2019
Ανακοίνωση πινάκων με αξιολογική σειρά υποψηφίων σε σχέση με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4255/10-05-2019 «Ανακοίνωση-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Συμβούλων Α’ και Συμβούλων Β’ τετραετούς θητείας με αποσπάσεις εκπ/κών δημόσιας εκπ/σης» 06 Σεπτεμβρίου 2019
Έγκριση παράτασης της ημ/νίας λήξης δημοσίευσης της Γ΄ Πρόσκλησης για υποβολή αίτησης συμμετοχής Εκπ/κών ΕΠΑΛ/Εκπαιδευτών/τριών ΔΙΕΚ στο πρόγραμμα επιμόρφωσης μαθητείας, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» 06 Σεπτεμβρίου 2019
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 21/04-09-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 4543/20.05.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004976802) συνοπτικό διαγωνισμό(Αρ. Δ.: 06/2019)- Απόφαση Κατακύρωσης 06 Σεπτεμβρίου 2019
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/21.08.2019 και 2/27.08.2019 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 5925/20.06.2019 (ΑΔΑ: 9Ξ37ΟΞΛΔ-4Ε5) πρόσκληση 06 Σεπτεμβρίου 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι» στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ) του ΕΚΠΑ ΑΠΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ 06 Σεπτεμβρίου 2019
Πρόσκληση υποψηφίων σε συνέντευξη 04 Σεπτεμβρίου 2019
Αιτήσεις επιμορφωτικού προγράμματος Φρενέ Κρήτης 03 Σεπτεμβρίου 2019
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top