Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Ανακοίνωση των Προγραμμάτων για τις δύο (2) εξ αποστάσεως ημερίδες επιμόρφωσης/ενημέρωσης που θα υλοποιηθούν από το ΙΕΠ στις 26/11/2021 και 03/12/2021 στο πλαίσιο της Πράξης Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού 23 Νοεμβρίου 2021
Δελτίο τύπου: Δ Περίοδος επιμόρφωσης ΣΕΕ και εκπαιδευτικών ΠΕ06 & ΠΕ60 στο πλαίσιο της Πράξης Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο», ΟΠΣ 5093563 22 Νοεμβρίου 2021
Απόφαση ΔΣ/ ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ.1/09-11-2021 και 2/15-11-2021 Πρακτικών της Επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ.πρωτ.18823/26-10-2021 Πρόσκληση (MIS 5084974) 19 Νοεμβρίου 2021
Διευκρινίσεις για τον υπ’ αρ. πρωτ. 18808/26-10-2021 Ανοικτό Διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ΑΔΑΜ: 21PROC009430952 για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΙΕΠ» 19 Νοεμβρίου 2021
Αποφάσεις ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης Πρακτικών για εγγραφή σε ανοικτό μητρώο σύστασης «Επιστημονικής Ομάδας Επιλογής Θεμάτων» και «Ειδικών Επιστημονικών Ομάδων» -Φάση Γ΄ του ΙΕΠ στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 14691/24-09-2021 Πρόσκλησης 19 Νοεμβρίου 2021
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’αρ.08/09-11-2021 Πρακτικού για το Ανοικτό Μητρώο Εμπειρογνωμόνων(Εκπονητών) της υπ’αρ.πρωτ.3093/02-04-2021Πρόσκλησης όπως ενεργοποιήθηκε με την υπ’αρ.πρωτ.16187/11-10-2021 Πρόσκληση (MIS 5070654) 19 Νοεμβρίου 2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με δύο (2) ελεύθερους/ες επαγγελματίες, για ανάθεση του έργου της τεχνικής υποστήριξης και helpdesk στο πλαίσιο του Υποέργου 3 με κωδικό ΟΠΣ 5093563 19 Νοεμβρίου 2021
Διενέργεια Δημόσιας ηλεκτρονικής Κλήρωσης στο ΙΕΠ για την επιλογή Επιμορφωτών Β για τις υπ’ αρ.πρωτ.7530/10-06-2021 (ΑΔΑ:65Δ30ΞΛΔ-3ΘΥ) και 12450/30-07-2021(ΑΔΑ:97ΜΠΟΞΛΔ-Ο33) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποστήριξη της Πράξης με MIS 5035543 19 Νοεμβρίου 2021
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης Πρακτικού Επιτροπής Εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης Μητρώου Επιμορφωτών Β, της Πράξης MIS 5035543, σχετικά με την κατάρτιση των πινάκων των υποψηφίων επιμορφωτών Β’ της υπ’αρ.πρωτ.7530/10-06-2021(ΑΔΑ:65Δ30ΞΛΔ-3ΘΥ)Πρόσκλησης 17 Νοεμβρίου 2021
NEO! ΜΕΝΤΟΡΑΣ - Τεύχος 19 17 Νοεμβρίου 2021

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top