Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το μητρώο Ειδικών Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων Ειδικών Προσόντων για την Υλοποίηση Πακέτου Εργασίας του Υποέργου 1 της Πράξης Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού (MIS 5001313) 31 Ιανουαρίου 2020
Δελτίο Τύπου Επιμορφωτικών Δράσεων του ΙΕΠ 29 Ιανουαρίου 2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ: 5008057 22 Ιανουαρίου 2020
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης 22/01-10-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τις ανάγκες της Πράξης με MIS 5001313 για τον υπ’ αρ. πρωτ. 6987/05-07-2019 (αρ. διακ: 08/2019) συνοπτικό διαγωνισμό – Οριστική Κατακύρωση 17 Ιανουαρίου 2020
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 02/09-01-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 12962/11.12.2019 συνοπτικό διαγωνισμό (Αρ. Διακ.: 10/2019) 17 Ιανουαρίου 2020
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης για εκ νέου υποβολής αίτησης ένταξης στο μητρώο επιμορφωτών/τριών του Ι.Ε.Π. για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης της Πράξης με MIS 5032906 13 Ιανουαρίου 2020
Διευκρίνιση για την εξεταστέα ύλη όλων των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθήματων της Γ΄ τάξης του Λυκείου για το Σχολ. Έτος 2019-2020 03 Ιανουαρίου 2020
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 01/02.01.2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 12539/29.11.2019 συνοπτικό διαγωνισμό(Αρ. Δ.: 09/2019) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 03 Ιανουαρίου 2020
Διευκρίνιση σχετικά με την εξεταστέα ύλη των Μαθηματικών της Γ΄ Λυκείου των Ομάδων Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής 03 Ιανουαρίου 2020
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 23/17.12.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 12539/29.11.2019 συνοπτικό διαγωνισμό(Αρ. Δ.: 09/2019) 20 Δεκεμβρίου 2019
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top