Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Αποφάσεις ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης Πρακτικών 1ης, 2ης, 3ης, 4ης και 5ης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων για τις Ειδικές Επιστημονικές Ομάδες (Θεματοδότες- Αξιολογητές) 19 Οκτωβρίου 2021
Πρόσκληση για υποβολή αίτησης συμμετοχής στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση για το σχολικό έτος 2021-2022, στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ 5022549 19 Οκτωβρίου 2021
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης υπ’αρ.3/07-10-2021(αρ.πρ.16916/13-10-2021)Πρακτ. Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών,προμηθειών και υπηρεσιών του Ι.Ε.Π. για τον Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού» 18 Οκτωβρίου 2021
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης υπ’αρ.1/27-07-2021,2/30-07-2021,3/05-10-2021 Πρακτ. Επιτρ. Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων–Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τις ανάγκες της πράξης MIS 5001313, υπ’αρ.πρωτ.6102/20-05-2021 (ΑΔΑΜ:21PROC008637882,Αρ.Διακ.02/2021) 18 Οκτωβρίου 2021
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης υπ’ αρ. 4/12-10-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης Μητρώου Επιμορφωτών Β του ΙΕΠ, για την υποστήριξη της Πράξης με MIS 5035543 της υπ’ αρ.πρωτ.7530/10-06-2021 (ΑΔΑ: 65Δ30ΞΛΔ-3ΘΥ) Πρόσκλησης 18 Οκτωβρίου 2021
Διεθνές διαδικτυακό συνέδριο OPEN CLASSROOM με θέμα: «Open and Distance Education: Real change takes place in deep crisis», 22 - 24 Οκτωβρίου 2021 18 Οκτωβρίου 2021
Προσωρινά αποτελέσματα όσον αφορά στις υπ’ αριθμ. πρωτ. 13553/27-08-2021 (ΑΔΑ: 989ΦΟΞΛΔ-ΒΩΥ) και 13555/27-08-2021 (ΑΔΑ: 6ΑΦΔΟΞΛΔ-1Ρ5) Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 14 Οκτωβρίου 2021
Ματαίωση της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων για κάλυψη θέσεων Συμβούλων Β΄ τετραετούς θητείας στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 14048/09-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΟΙΩΟΞΛΔ-Φ2Γ) Ανακοίνωσης - Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12 Οκτωβρίου 2021
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ΄αρ.1/06-10-2021,2/07-10-2021 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων α) υπ’αρ.πρωτ.7530/10-06-2021(ΑΔΑ: 65Δ30ΞΛΔ-3ΘΥ) Πρόσκληση και β)υπ’αρ.πρωτ.12450/30-07-2021(ΑΔΑ:97ΜΠΟΞΛΔ-Ο33) Ενεργοποίηση της ανωτ. πρόσκλησης 12 Οκτωβρίου 2021
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ Έγκριση του υπ.αρ.2/11-10-2021 Πρακτικού για την υπ’αρ.πρωτ.14321/17-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΤΨΣΟΞΛΔ-3Β9) Πρόσκληση εκδ. ενδιαφέροντος για επιλογή εποπτών πιλοτικής εφαρμογής, υποστηρικτών/επιμορφωτών ΟΠΣ 5035542, 5035543 12 Οκτωβρίου 2021

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top