Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 17/06-11-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για το Τμήμα Α΄ (Ιατρός Εργασίας) της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ.: 10032/02-10-2020 και ΑΔΑΜ: 20PROC007415989 13 Νοεμβρίου 2020
Έγκριση των υπ’ αρ. 8/25-09-2020 και 9/11-11-2020 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων που αφορούν στην αξιολόγηση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 2939/27-4-2020 (ΑΔΑ: 9ΝΙΝΟΞΛΔ-Χ5Κ) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 13 Νοεμβρίου 2020
Ανακοίνωση - Διενέργεια συνεντεύξεων σχετικά με την με αριθμ. πρωτ. 10927/21-10-2020 (ΑΔΑ: ΨΨ5ΨΟΞΛΔ-ΡΥΜ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου με τρεις (3) ελεύθερους επαγγελματίες 12 Νοεμβρίου 2020
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 16/26-10-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για το Τμήμα Β΄ (Τεχνικός Ασφαλείας) της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ.: 10032/02-10-2020 και ΑΔΑΜ: 20PROC007415989 10 Νοεμβρίου 2020
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 32/03-11-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, για τον υπ’ αρ. πρωτ. 4642/15-05-2020 ηλεκτρονικό δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό άνω των ορίων με αριθμό Α.Δ.ΑΜ: 20PROC006715025 (Αρ.Διακήρυξης 1/2020) 09 Νοεμβρίου 2020
Ανακοίνωση - Διεθνές διαδικτυακό συνέδριο OPEN CLASSROOM με θέμα: «Open and Distance Education: New challenges and Perspectives», 6 - 8 Νοεμβρίου 2020 05 Νοεμβρίου 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήματος σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν/μία (1) Πτυχιούχο Ανώτατης εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής και διαχειριστικής υποστήριξης του Υποέργου 1, MIS: 5001313 03 Νοεμβρίου 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μελών του μητρώου επιμορφωτών/ριών της Πράξης Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδ. ΟΠΣ (MIS): 5008057 03 Νοεμβρίου 2020
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης ου υπ’ αρ. 15/13-10-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για τον υπ’ αρ. πρωτ. 7983/14-07-2020 συνοπτικό διαγωνισμό 02 Νοεμβρίου 2020
Ενεργοποίηση του ανοιχτού μητρώου Εποπτών/Αξιολογητών και Εκπονητών Προγραμμάτων Σπουδών, Επιμορφωτικού Υλικού, Επιμορφωτών/Πολλαπλασιαστών ως προς το Γνωστικό Αντικείμενο 1.5.3 Θρησκευτικά (Δημοτικό) για μία (1) θέση εκπονητή ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 του ΙΕΠ 27 Οκτωβρίου 2020

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top