Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Συνέδριο με τίτλο «Αναζητώντας τη γνώση: Τα σχολικά εγχειρίδια στο Ελληνικό Κράτος» - Παρακολουθήστε την καταγραφή του συνεδρίου 21 Δεκεμβρίου 2021
Δελτίο τύπου - Επιστημονικό Συνέδριο "Αναζητώντας τη γνώση: Τα σχολικά εγχειρίδια στο Ελληνικό Κράτος" (17-19/12/2021) 17 Δεκεμβρίου 2021
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 5/15-12-2021 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών,Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων πράξη με MIS 5001313, υπ’ αρ. πρωτ. 12413/29-07-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009005354, Αρ. Διακ. 03/2021) Διαγωνισμός 17 Δεκεμβρίου 2021
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης υπ’αρ. 5/09-12-2021 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων-Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τις ανάγκες της πράξης MIS 5001313, που αφορούν στον υπ’ αρ.πρωτ.6102/20-05-2021(Αρ.Διακ.02/2021) Διαγωνισμός 17 Δεκεμβρίου 2021
Αποφάσεις ΔΣ ΙΕΠ περί έγκρισης Πρακτικών για εγγραφή σε ανοικτό μητρώο σύστασης Επιστημονικής Ομάδας Επιλογής Θεμάτων και Ειδικών Επιστημονικών Ομάδων-Φάση Γ΄ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στο πλαίσιο της 14691/24-09-2021 Πρόσκλησης 16 Δεκεμβρίου 2021
Απόφαση ΔΣ/Ι.Ε.Π. περί έγκρισης των 1/24-11-2021, 2/30-11-2021, 3/01-12-2021, 4/02-12-2021, 5/03-12-2021, 6/10-12-2021 Πρακτικών της Επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 19784/8-11-2021 Πρόσκληση, της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 508497 16 Δεκεμβρίου 2021
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ΣτηρίΖΟΥΜΕ Βόρεια Εύβοια», για το σχολικό έτος 2021-22 16 Δεκεμβρίου 2021
Απόφαση ΔΣ/Ι.Ε.Π. περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/11-10-2021, 2/14-10-2021, 3/02-11-2021 και 4/23-11-2021 Πρακτικών της Επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 14375/20-09-2021 Πρόσκληση 14 Δεκεμβρίου 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (ΜΙΣ) 5001313 13 Δεκεμβρίου 2021
Διενέργεια συνεντεύξεων στο ΙΕΠ, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 15385/06.10.2021 (ΑΔΑ: Ω2ΥΟΟΞΛΔ-Γ7Φ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11 Δεκεμβρίου 2021

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top