Μονάδα Ποιότητας και Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου

Η Μονάδα Αξιολόγησης είναι αρμόδια για θέματα αξιολόγησης στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες της Μονάδας αφορούν:

  • στην ανάπτυξη και διαμόρφωση πλαισίου για την περιγραφική αξιολόγηση μαθητών/τριών,
  • στη γνωμοδότηση σχετικά με αιτήματα διεξαγωγής ερευνών, υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκπόνησης εκπαιδευτικού υλικού σε σχέση με την αξιολόγηση,
  • στην παροχή στοιχείων για την τεκμηρίωση των απαντήσεων στο πλαίσιο διαδικασιών Κοινοβουλευτικού Ελέγχου,
  • στην παροχή στοιχείων για την εκπόνηση εκθέσεων/αναφορών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σε σχέση με την αξιολόγηση μαθητών/-τριών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα,
  • στη συμμετοχή σε Ομάδες Εργασίας και Επιτροπές για την υποβολή προτάσεων σε θέματα εκπαιδευτικής αξιολόγησης,
  • στη διαμόρφωση, επεξεργασία και υλοποίηση προτάσεων για επιμόρφωση ή/και πιλοτική εφαρμογή νέων μέτρων και προγραμμάτων που σχετίζονται με την αξιολόγηση στον χώρο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Επικοινωνία

Top