Μονάδα Ποιότητας και Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου

Η Μονάδα Αξιολόγησης είναι αρμόδια για θέματα αξιολόγησης στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες της Μονάδας αφορούν:

  • στην ανάπτυξη και διαμόρφωση πλαισίου για την περιγραφική αξιολόγηση μαθητών/τριών,
  • στη γνωμοδότηση σχετικά με αιτήματα διεξαγωγής ερευνών, υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκπόνησης εκπαιδευτικού υλικού σε σχέση με την αξιολόγηση,
  • στην παροχή στοιχείων για την τεκμηρίωση των απαντήσεων στο πλαίσιο διαδικασιών Κοινοβουλευτικού Ελέγχου,
  • στην παροχή στοιχείων για την εκπόνηση εκθέσεων/αναφορών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σε σχέση με την αξιολόγηση μαθητών/-τριών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα,
  • στη συμμετοχή σε Ομάδες Εργασίας και Επιτροπές για την υποβολή προτάσεων σε θέματα εκπαιδευτικής αξιολόγησης,
  • στη διαμόρφωση, επεξεργασία και υλοποίηση προτάσεων για επιμόρφωση ή/και πιλοτική εφαρμογή νέων μέτρων και προγραμμάτων που σχετίζονται με την αξιολόγηση στον χώρο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top