Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Καινοτόμα και Συμπεριληπτική δράση του Τμήματος για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων 01 Δεκεμβρίου 2021
Διευκρινίσεις για τον υπ’αρ.πρωτ. 20765/23-11-2021 Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης-μικροβιοκτονίας, απεντόμωσης-μυοκτονίας και τεχνικών εργασιών μικρής κλίμακας για τις ανάγκες του ΙΕΠ» 30 Νοεμβρίου 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με (32) εμπειρογνώμονες για τις έξι συστάδες κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών, για την κάλυψη των αναγκών του Υποέργου 12 της Πράξης με ΟΠΣ 5084974 29 Νοεμβρίου 2021
Απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης πρακτικού της Επιτροπής Εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης για εγγραφή στο Μητρώο Επιμορφωτών Β’ , στο πλαίσιο της υπ’αρ.πρωτ. 7530/10-06-2021 (ΑΔΑ: 65Δ3ΟΞΛΔ-3ΘΥ) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΙΕΠ 29 Νοεμβρίου 2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 02-12-2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ 03-12-2021 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ (ΜΙΣ) 5001313 29 Νοεμβρίου 2021
Αποφάσεις ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης Πρακτικών 1ης, 2ης, 3ης, 4ης και 5ης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων για τις Ειδικές Επιστημονικές Ομάδες (Θεματοδότες- Αξιολογητές) στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 12441/30-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ7ΜΟΞΛΔ-Χ6Λ) Πρόσκλησης 26 Νοεμβρίου 2021
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης Πρακτ.Επιτρ.Αξιολόγησης Ενστάσεων της υπ’αρ.πρωτ.12441/30-07-2021Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής/επικαιροποίησης σε ανοικτό μητρώο σύστασης "Επιστημονικής Ομάδας Επιλογής Θεμάτων" και "Ειδικών Επιστημονικών Ομάδων" 26 Νοεμβρίου 2021
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΥΟ (2) ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΟΠΣ 5001313 25 Νοεμβρίου 2021
Έναρξη Β’ Φάσης Υλοποίησης της Πράξης "Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (ΔΔ)" με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032906 24 Νοεμβρίου 2021
Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (αρ. Διακήρυξης 06/2021) «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας , απολύμανσης - μικροβιοκτονίας, απεντόμωσης- μυοκτονίας και τεχνικών εργασιών μικρής κλίμακας για τις ανάγκες του ΙΕΠ». 23 Νοεμβρίου 2021

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top