Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ.1/27.08.2019 και 2/10.09.2019 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ.7586/18.07.2019 πρόσκληση 12 Σεπτεμβρίου 2019
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΕΠ 11 Σεπτεμβρίου 2019
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 2018-19 09 Σεπτεμβρίου 2019
Ανακοίνωση πινάκων με αξιολογική σειρά υποψηφίων σε σχέση με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4255/10-05-2019 «Ανακοίνωση-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Συμβούλων Α’ και Συμβούλων Β’ τετραετούς θητείας με αποσπάσεις εκπ/κών δημόσιας εκπ/σης» 06 Σεπτεμβρίου 2019
Έγκριση παράτασης της ημ/νίας λήξης δημοσίευσης της Γ΄ Πρόσκλησης για υποβολή αίτησης συμμετοχής Εκπ/κών ΕΠΑΛ/Εκπαιδευτών/τριών ΔΙΕΚ στο πρόγραμμα επιμόρφωσης μαθητείας, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» 06 Σεπτεμβρίου 2019
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 21/04-09-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 4543/20.05.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004976802) συνοπτικό διαγωνισμό(Αρ. Δ.: 06/2019)- Απόφαση Κατακύρωσης 06 Σεπτεμβρίου 2019
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/21.08.2019 και 2/27.08.2019 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 5925/20.06.2019 (ΑΔΑ: 9Ξ37ΟΞΛΔ-4Ε5) πρόσκληση 06 Σεπτεμβρίου 2019
Πρόσκληση υποψηφίων σε συνέντευξη 04 Σεπτεμβρίου 2019
Αιτήσεις επιμορφωτικού προγράμματος Φρενέ Κρήτης 03 Σεπτεμβρίου 2019
Νέο! ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ: Πρόσκληση Υποβολής Άρθρων προς Δημοσίευση στο Περιοδικό ΜΕΝΤΟΡΑΣ (17ο τεύχος) 02 Σεπτεμβρίου 2019
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter1

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top