Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 1/8-9-2021 και 2/15-9-2021 Πρακτικών της Επιτροπής Εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης Μητρώου Επιμορφωτών Β’ που αφορούν στην υπ’ αρ. πρωτ. 7530/10-06-2021 (ΑΔΑ: 65Δ30ΞΛΔ-3ΘΥ) Πρόσκληση 21 Σεπτεμβρίου 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήματος σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με (1) Πτυχιούχο Ανώτατης εκπαίδευσης για την κάλυψη αναγκών διοικητικής/διαχειριστικής υποστήριξης του Υποέργου 1 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5070818 20 Σεπτεμβρίου 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με δύο (2) ελεύθερους επαγγελματίες, Πτυχιούχους Ανώτατης εκπαίδευσης στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5027220 20 Σεπτεμβρίου 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν/μία (1) ελεύθερο/η επαγγελματία, για την ανάθεση του έργου της επιμέλειας κειμένων στο πλαίσιο του Υποέργου 1 με κωδικό- ΟΠΣ 5035543 20 Σεπτεμβρίου 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ με MIS: 5035542 και με MIS: 5035543 ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΟΠΤΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 17 Σεπτεμβρίου 2021
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 5/17-09-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Εξέτασης αιτήσεων υποψηφίων για εγγραφή στο Ανοικτό Μητρώο Εμπειρογνωμόνων (Εκπονητών) που αφορά στην υπ’ αρ. πρωτ. 3093/02-04-2021 Πρόσκληση 17 Σεπτεμβρίου 2021
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/09-09-2021 και 2/10-09-2021 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών προμηθειών και υπηρεσιών για τις ανάγκες του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Αρ.Διακ. 04/2021) 17 Σεπτεμβρίου 2021
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ΄ αρ. 4/15-09-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την υπ’ αρ. πρωτ. 3093/02-04-2021 (ΑΔΑ: ΩΑΓΧΟΞΛΔ-Ν2Υ) Πρόσκληση 16 Σεπτεμβρίου 2021
Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) 13 Σεπτεμβρίου 2021
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’αρ.πρωτ.12626/02-08-2021 αιτήματος του οικονομικού φορέα για παράταση της καταληκτικής ημ/νίας προσφορών του υπ’αρ.πρωτ.12413/29-07-2021(Διακήρυξη 3/2021, αρ.ΕΣΗΔΗΣ:136050) Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 08 Σεπτεμβρίου 2021

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top