Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Συνοπτικός Διαγωνισμός (Αρ. Διακήρυξης: 06/2019) για την ανάθεση του έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ /ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ» 20 Μαϊος 2019
Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στη διεύρυνση της Β΄ φάσης ευρείας εφαρμογής του έργου H2020: «Open Schools for Open Societies-OSOS» (Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία). 20 Μαϊος 2019
Ανάρτηση βίντεο του Συνεδρίου "Εκπαίδευση στη Δημοκρατία-Δημοκρατία στην Εκπαίδευση" του Ι.Ε.Π. 14 Μαϊος 2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως έντεκα (11) Εμπειρογνώμονες για την κάλυψη των αναγκών παραγωγής επιμορφωτικού-υποστηρικτικού για την Πράξη με MIS: 5032906. 13 Μαϊος 2019
Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Συμβούλων Α’ και Συμβούλων Β’ τετραετούς θητείας με αποσπάσεις εκπαιδευτικών δημόσιας εκπαίδευσης 10 Μαϊος 2019
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 14/03.05.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 913/04.02.2019, αρ. διακ. 02/2019 συνοπτικό διαγωνισμό 10 Μαϊος 2019
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 3/06.05.2019 Πρακτικού της Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης των Μητρώων του ΙΕΠ για την υπ’ αρ. πρωτ. 13566/21.12.2018 (ΑΔΑ: 6ΗΦ2ΟΞΛΔ-ΑΣΔ) πρόσκληση 10 Μαϊος 2019
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/17.04.2019 και 2/23.04.2019 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων για την υπ’ αρ. πρωτ. 2500/20.03.2019 (ΑΔΑ: ΩΗΡΣΟΞΛΔ-ΖΑ5)) Πρόσκληση 10 Μαϊος 2019
Δελτίο Τύπου: Συνάντηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής με τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) 10 Μαϊος 2019
Διευκρινίσεις επί του συνοπτικού διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 4036/24.04.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004858196, ΑΡ. ΔΙΑΚ: 05/2019): «Προμήθεια αναλωσίμων και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» 07 Μαϊος 2019
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top