Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Απόφαση ΔΣ/Ι.Ε.Π. περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/19-11-2020 και 2/25-11-2020 Πρακτικών της Επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 11413/03-11-2020 Πρόσκληση 04 Δεκεμβρίου 2020
Δελτίο Τύπου–«ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ» 02 Δεκεμβρίου 2020
Διαδικτυακή Ενημέρωση των ΠΕΚΕΣ για την πιλοτική δράση «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» 02 Δεκεμβρίου 2020
Συνοπτικός Διαγωνισμός (Αρ. Διακήρυξης: 06/2020), για «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» 28 Νοεμβρίου 2020
Ενεργοποίηση του ανοιχτού μητρώου Εποπτών/Αξιολογητών και Εκπονητών Προγραμμάτων Σπουδών, Επιμορφωτικού Υλικού, Επιμορφωτών/Πολλαπλασιαστών για το Γνωστικό Πεδίο «Τέχνες και Πολιτισμός» για δύο (2) θέσεις Εκπονητών – Επιμορφωτών 27 Νοεμβρίου 2020
Απόφαση ΔΣ /ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ΄ αρ. 1/25-11-2020 Πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής για τo Υπομητρώo 17 του γνωστικού πεδίου «Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Πρώτη σχολική ηλικία» για την υπ’ αρ. πρωτ. 2939/27-4-2020 Πρόσκληση 27 Νοεμβρίου 2020
Σχολεία που θα συμμετάσχουν στην εφαρμογή του έργου ERASMUS+, KA3: Reflecting 4 Change (R4C) 27 Νοεμβρίου 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής σε ανοικτό μητρώο σύστασης «Επιστημονικής Ομάδας Επιλογής Θεμάτων» και «Ειδικών Επιστημονικών Ομάδων» του ΙΕΠ για την υποστήριξη της Πράξης «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070818 25 Νοεμβρίου 2020
Αποφάσεις ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης Πρακτικών Επιτροπών Αξιολόγησης Προσόντων υποψηφίων εκπονητών που αφορούν την Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 2939/27-4-2020 (ΑΔΑ: 9ΝΙΝΟΞΛΔ-Χ5Κ) 20 Νοεμβρίου 2020
Ανακοίνωση - Διενέργεια συνεντεύξεων σχετικά με την με αριθμ. πρωτ. 11413/03-11-2020.(ΑΔΑ: 6ΡΒΩΟΞΛΔ-ΚΤ1.) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν (1) Πτυχιούχο Ανώτατης Εκπαίδευσης 20 Νοεμβρίου 2020

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top