Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 11/12.06.2019, 16/03.07.2019 και 18/23.07.2019 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 4543/20.05.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004976802) συνοπτικό διαγωνισμό 26 Ιουλίου 2019
Επιλογή εκπαιδευτικών για επιμορφωτικό πρόγραμμα Φρενέ 2019-20 (Αττική-Πελοπόννησος) 19 Ιουλίου 2019
Βεβαιώσεις εκπαιδευτικών επιμορφωτικού προγράμματος Φρενέ 2018-19 19 Ιουλίου 2019
ΝΕΟ! Τεύχος 19 - Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων 18 Ιουλίου 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως δύο (02) Εμπειρογνώμονες για την κάλυψη των αναγκών παραγωγής επιμορφωτικού-υποστηρικτικού για την Πράξη με MIS: 5032906 18 Ιουλίου 2019
Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/09.07.2019 και 2/15.07.2019 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων για την υπ’ αρ. πρωτ. 4648/23.05.2019 (ΑΔΑ: ΩΝΣΒΟΞΛΔ-Ν1Ω) Πρόσκληση 18 Ιουλίου 2019
(Ορθή επανάληψη) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Πρόγραμμα συνεντεύξεων στο ΙΕΠ 18 Ιουλίου 2019
ΝΕΟ! Τεύχος 18 - Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων 17 Ιουλίου 2019
Διενέργεια συνεντεύξεων στο ΙΕΠ 16 Ιουλίου 2019
Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων 12 Ιουλίου 2019
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top