Ανακοινώσεις - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας εκπαιδευτικών δημόσιας εκπαίδευσης: Στελέχη Πληροφοριακών Συστημάτων στο πλαίσιο υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ 09 Μαρτίου 2018
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ του ΙΕΠ μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Ανάπτυξη προσβάσιμου υλικού για μαθητές με προβλήματα ακοής (Αρ. Διακήρυξης: 02/2018) 07 Μαρτίου 2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως δύο (02) Πτυχιούχους Ανώτατης εκπαίδευσης (Αρ. πρωτ.: 1914/07.03.2018 & ΑΔΑ: ΩΟΜ2ΟΞΛΔ-ΘΧ5) 07 Μαρτίου 2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν (01) ειδικό επιστήμονα/εμπειρογνώμονα (Αρ. πρωτ.: 1834/06.03.2018 & ΑΔΑ: Ω1ΣΕΟΞΛΔ-ΛΥΗ) 06 Μαρτίου 2018
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του Πρακτικού 1/23-02-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 683/31-1-2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΩΑΙΟΞΛΔ-11Σ). 06 Μαρτίου 2018
Έγκριση του υπ' αρ. 5/28-02-2018 Πρακτικού της Επιτροπής για την επιλογή εμπειρογνωμόνων σχετικά με την υπ΄ αρ. πρωτ. 370/18-01-2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Π. Σ. 02 Μαρτίου 2018
Διήμερο ομαδικό εργαστήριο για εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στις Φυσικές Επιστήμες, στην Ηλεκτρολογία ή τη Μηχανολογία 01 Μαρτίου 2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου με τέσσερις (4) εμπειρογνώμονες(Αρ. πρωτ.: 1506/27.02.2018 & ΑΔΑ:ΨΥ4ΜΟΞΛΔ-ΠΧΚ) 27 Φεβρουαρίου 2018
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του Πρακτικού 1/20-02-2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων του ΙΕΠ σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ. 602/29.01.2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΛΙΓΟΞΛΔ-ΘΨΕ). 23 Φεβρουαρίου 2018
Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του Πρακτικού 3/20-02-2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων του ΙΕΠ σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ. 8005/23.11.2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 69ΣΠΟΞΛΔ-ΛΜΙ). 23 Φεβρουαρίου 2018

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top