Οδηγός για την Έγκριση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Ερευνών

 

ΝΕΟΟδηγός για την Έγκριση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Ερευνών

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ως επιτελικός επιστημονικός φορέας υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) και τους εποπτευόμενους φορείς του, μεταξύ άλλων θεμάτων, για τα ζητήματα που αφορούν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τη μεταλυκειακή εκπαίδευση, καθώς και τη μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εκ του θεσμικού του ρόλου, βάσει του άρθρου 2 του Ν. 3966/2011, όπως ισχύει, το Ι.Ε.Π. γνωμοδοτεί ύστερα από σχετικό ερώτημα του/της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ή εισηγείται αυτεπαγγέλτως προς τον/την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Στο πλαίσιο αυτό, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. διαβιβάζουν προς το Ι.Ε.Π. αιτήματα φορέων για την έγκριση ποικίλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και ερευνητών/-τριών ή ερευνητικών ομάδων όσον αφορά τη διεξαγωγή ερευνών σε σχολικές μονάδες ή σε δομές αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ. σύμφωνα με τον Νόμο 4823/2021 (ΦΕΚ Α’ 136/03-08-2021.
Ο παρών Οδηγός που εγκρίθηκε με την Πράξη 28/12-05-2022 του ΔΣ του Ι.Ε.Π. απευθύνεται σε όσους/όσες υποβάλλουν τα σχετικά αιτήματα και αποτελεί ένα εγχειρίδιο χρήσης, στο οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις έγκρισης και τα κριτήρια εξέτασης των υποβαλλόμενων αιτημάτων, σύμφωνα με το ευρύτερο πλαίσιο εκπλήρωσης του σκοπού του Ι.Ε.Π. για τη διαμόρφωση, τον διαρκή εκσυγχρονισμό και τη βέλτιστη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής σε όλους τους τύπους των σχολικών μονάδων.


Ο/Η κάθε ενδιαφερόμενος/η καλείται να συμβουλευτεί τον παρακάτω Οδηγό, ο οποίος διαρθρώνεται σε τρία μέρη ως εξής:

• στο Μέρος Α΄ παρέχονται γενικές πληροφορίες όσον αφορά την εξέταση αιτημάτων για υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων – δράσεων,
• στο Μέρος Β΄ δίνονται επιπρόσθετες οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων που αφορούν ειδικές κατηγορίες εκπαιδευτικών προγραμμάτων (μαθητικών διαγωνισμών, αθλητικών προγραμμάτων και αγωγής υγείας),
• στο Μέρος Γ΄ περιλαμβάνεται η σχετική πληροφόρηση για τη διαδικασία έγκρισης ερευνών, οι οποίες διεξάγονται σε σχολικές μονάδες και σε δομές αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Οδηγός για την έγκριση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Ερευνών σε μορφή doc

Οδηγός για την έγκριση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Ερευνών σε μορφή pdf

Tο Ι.Ε.Π., ως επιστημονικός φορέας του Υ.ΠΑΙ.Θ., γνωμοδοτεί ή εισηγείται σχετικά με τα αιτήματα των ενδιαφερομένων (φορέων, οργανισμών, υπηρεσιών, ΑΕΙ, επιστημονικών ενώσεων, δήμων, υπουργείων, νοσοκομείων, μουσείων, ΜΚΟ, κ.λπ.) που επιθυμούν να υλοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα, στο πλαίσιο της σχολικής ζωής.

Με βάση τις κείμενες διατάξεις, το Ι.Ε.Π. δεν είναι αποδέκτης απευθείας αιτημάτων, αλλά οι ενδιαφερόμενοι φορείς υποβάλλουν τα έγγραφα αιτήματά τους προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ., από όπου και διαβιβάζονται προς το Ι.Ε.Π. για γνωμοδότηση/εισήγηση, εκτός αν έχει εκδοθεί διαφορετική σχετική ανακοίνωση από το Ι.Ε.Π., η οποία αφορά συγκεκριμένες σχολικές δράσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα.

Η γνωμοδότηση του Ι.Ε.Π. αφορά μόνον ένα σχολικό έτος.

Στο κείμενο που ακολουθεί αναλύεται το πλαίσιο γνωμοδότησης, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια εξέτασης των υποβαλλόμενων αιτημάτων για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων-δράσεων, όπως αυτά προκύπτουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τις αρχές και την αποστολή του Ι.Ε.Π., ενώ παρέχονται συγκεκριμένα πρότυπα έγγραφα, όσον αφορά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αίτηση και συνοδευτικά).

Πρότυπα έγγραφα όσον αφορά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αίτηση και συνοδευτικά) για τα εκπαιδευτικά προγράμματα

Στο Μέρος Β', πέρα από όσα ισχύουν για τα γενικά εκπαιδευτικά προγράμματα (βλ. Μέρος Α'), παρέχονται επιπρόσθετες πληροφορίες για τη διεξαγωγή μαθητικών διαγωνισμών, αθλητικών προγραμμάτων και δράσεων πρόληψης, προαγωγής και αγωγής υγείας, καθώς και σχετικά πρότυπα έγγραφα όσον αφορά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αίτηση και συνοδευτικά).

Πρότυπα έγγραφα όσον αφορά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αίτηση και συνοδευτικά) για τις ειδικές κατηγορίες εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Το Ι.Ε.Π. ως επιστημονικός φορέας του Υ.ΠΑΙ.Θ. γνωμοδοτεί ή εισηγείται σχετικά με τη χορήγηση άδειας για τη διεξαγωγή έρευνας σε σχολικές μονάδες ή σε δομές που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Κ.Ε.Σ.Υ.).

Τα αιτήματα για τη χορήγηση της άδειας κατατίθενται στο Υ.ΠΑΙ.Θ. και από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του διαβιβάζονται προς το Ι.Ε.Π. με τα σχετικά συνοδευτικά δικαιολογητικά έγγραφα.

Το Ι.Ε.Π. γνωμοδοτεί για τη διεξαγωγή της έρευνας μόνο για ένα σχολικό έτος.

Σημειώνεται ότι, βάσει του άρθ. 46, παρ. 3 του Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ13/Α/29-1-2019) και του άρθ. 212, παρ. 3 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/7-5-2019), όσον αφορά τη χορήγηση άδειας για τη διεξαγωγή έρευνας σε σχολικές μονάδες ή στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), ισχύει το εξής: «Για έρευνα που διεξάγεται από μέλος του προσωπικού ή φοιτητή Α.Ε.Ι. δεν απαιτείται η εισήγηση ή η γνώμη του Ι.Ε.Π. εφόσον το σχετικό αίτημα συνοδεύεται από εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας του οικείου Α.Ε.Ι. ή του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος, εφόσον πρόκειται για Παιδαγωγικό Τμήμα την οποία προσκομίζει στον Διευθυντή της αρμόδιας σχολικής μονάδας και ενημερώνει τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

Στο σημείο αυτό, παρέχονται πρότυπα έγγραφα για τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση κάθε ενδιαφερομένου/ενδιαφερομένης προς το Υ.ΠΑΙ.Θ.

Πρότυπα έγγραφα όσον αφορά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (συνοδευτικά της αίτησης) για την  έγκριση ερευνών

Κωδικοί Σχολείων

Επικοινωνία

Top