Δ.Υ.Ε.Π.

Α/ΘΜΙΑ

Α/ΘΜΙΑ

Αναλυτικά προγράμματα Γλώσσας και Μαθηματικών

Εκπαιδευτικό Υλικό / Βιβλία

Οδηγίες για τον Εκπαιδευτικό

Υποστηρικτικό υλικό

Β/ΘΜΙΑ

Β/ΘΜΙΑ

Αναλυτικά προγράμματα Γλώσσας και Μαθηματικών

Εκπαιδευτικό Υλικό/Βιβλία

Οδηγίες για τον Εκπαιδευτικό

Υποστηρικτικό υλικό

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Κοινή Υπουργική Απόφαση 180647/ΓΔ4/2016 - ΦΕΚ 3502/2016/Β/31-10-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση 180647/ΓΔ4/2016 - ΦΕΚ 3502/2016/Β/31-10-2016 Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός και πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.), κριτήρια και διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω δομών.

 

Επικοινωνία

Top