ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑ με Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση & με κλάδο και αντικείμενο (για το Ειδικό Εκπαιδευτικό προσωπικό/ΕΕΠ)

Σημαντικό: Το ΙΕΠ δεν είναι υπηρεσία του ΥΠΠΕΘ, αλλά επιστημονικός φορέας εποπτευόμενος από το ΥΠΠΕΘ, συνακόλουθα: α) η επιτροπή δεν απαντά/γνωμοδοτεί σε άτομα ή συλλογικότητες, άλλα σε υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ, β) δεν εκδίδει τις σχετικές εγκυκλίους και γ) δεν αποδίδει μόρια ούτε εντάσσει σε πίνακες (διοικητικές πράξεις).

 

 1. Τι είναι η συνάφεια;

Όσον αφορά στους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους εκπαιδευτικών και ΕΕΠ είναι η επιστημονική συσχέτιση των τίτλων με την ειδική αγωγή ή τη σχολική ψυχολογία ή τον κλάδο & το αντικείμενο απασχόλησης (ειδικό καθηκοντολόγιο).  Το ΥΠΠΕΘ έχει συστήσει την  «Επιστημονική Επιτροπή για τη Συνάφεια Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Τίτλων με την Ειδική Αγωγή» στο ΙΕΠ , η οποία μελετάει και γνωμοδοτεί για την συνάφεια των μεταπτυχιακών & διδακτορικών τίτλων σπουδών του Εκπαιδευτικού και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με την Ειδική Αγωγή. Το πλαίσιο εκτίμησης της συνάφειας της επιτροπής το θέτει το ΥΠΠΕΘ με σχετική εγκύκλιο.

 

 1. Πώς αποδίδεται η συνάφεια;

Η επιτροπή συναφειών απαντά σε σχετικό αίτημα γνωμοδότησης περί συνάφειας η μη υπηρεσιών του ΥΠΠΕΘ. Η οριστική απόδοση και ότι αυτό συνάγεται γίνεται στην βάση της γνωμοδότησης από την υπηρεσία του ΥΠΠΕΘ που απηύθυνε το ερώτημα. Το ΙΕΠ μόνο γνωμοδοτεί, η απόδοση συνάφειας (και μορίων κτλ.) είναι διοικητική πράξη.

 

 1. Πως αξιοποιείται, Ποια είναι η διαδικασία;

Κάθε εκπαιδευτικός, που θέλει είτε να προσληφθεί στην ΕΑΕ (ως αναπληρωτής) είτε να μετατεθεί σε αυτήν (αν είναι μόνιμος) ακολουθώντας τις οδηγίες τις εκάστοτε εγκυκλίου ζητά με αίτηση στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης την τοποθέτηση του σε πίνακα ή τη μοριοδότηση του, καταθέτοντας μεταπτυχιακούς ή /και διδακτορικούς τίτλους σπουδών σχετικούς με την ειδική αγωγή. Η υπηρεσία του ΥΠΠΕΘ στην οποία καταθέτει την αίτησή του μπορεί με έγγραφο της να ζητήσει την σχετική γνωμοδότηση της επιτροπής συναφειών. Η επιτροπή συνεδριάζει και αποφαίνεται για τη συνάφεια ή όχι του τίτλου με την ΕΑΕ. Στη συνέχεια, η επιτροπή αποστέλλει  την απάντηση και η υπηρεσία ενεργεί ενημερώνοντας τους δικαιούχους.

 

 1. Υπάρχει λίστα με «αναγνωρισμένους» μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών;

Όχι. Το κάθε μεταπτυχιακό αξιολογείται με βάση στοιχεία και κριτήρια που μπορεί να μην είναι κοινά σε όλους τους απόφοιτους, όπως η διπλωματική εργασία ή η συγκεκριμένη επιλογή μαθημάτων.

 

 1. Πώς θα ξέρω αν κάποιο μεταπτυχιακό έχει πιθανότητες να κριθεί συναφές;

Η επιτροπή έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ  τα κριτήρια στα οποία βασίζεται έτσι ώστε κάθε υποψήφιος μεταπτυχιακός ή διδακτορικός φοιτητής να μπορεί να ελέγξει αν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που σχεδιάζει να ακολουθήσει τα ικανοποιεί. Η επιτροπή είναι αδύνατο να δώσει «προκαταβολική» συνάφεια. Δίνοντας όμως στη δημοσιότητα τα κριτήρια στα οποία βασίζεται, στηρίζει τους επιστήμονες που θέλουν να ασχοληθούν με θέματα ειδικής αγωγής;

 

 1. Για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό ισχύουν τα ίδια;

Ναι, τηρουμένων των αναλογιών. Τα μέλη ΕΕΠ στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα προσλαμβάνονται έτσι κι αλλιώς μόνο στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ). Επίσης, μπορεί να έχουν μεταπτυχιακούς τίτλος σπουδών στην ΕΑΕ, ή στην σχολική ψυχολογία (οι ψυχολόγοι), ή σε θέματα του κλάδου τους και του αντικειμένου εργασίας τους στα πλαίσια της εκπαίδευσης (το ειδικό καθηκοντολόγιο του κάθε κλάδου  μπορεί να παρέχει επαρκείς πληροφορίες επ’ αυτού).

 

 1. Υπάρχει συνάφεια σχολικής ψυχολογίας για εκπαιδευτικούς;

Μέχρι στιγμής ναι, καθώς προβλεπόταν από παλιότερα. Καθώς τα επαγγελματικά δικαιώματα προέρχονται από το βασικό πτυχίο, η επιτροπή ισχυρά ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να προτιμούν είτε μεταπτυχιακά ΕΑΕ, είτε προγράμματα σπουδών σχολικής ψυχολογίας προσανατολισμένα στην εκπαίδευση.

 

 1. Τι σχέση υπάρχει ανάμεσα στο ΔΟΑΤΑΠ και το ΙΕΠ;

Το ΙΕΠ (και η Επιτροπή Συναφειών) δεν εκδίδει κανενός είδους «βεβαίωση» συνάφειας, απλά γνωμοδοτεί μετά από αίτημα υπηρεσίας του ΥΠΠΕΘ και μόνο. Όλα τα πτυχία της αλλοδαπής πρέπει να έχουν κριθεί για ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ πριν κάποιος/α το επικαλεστεί για διορισμό (αναπληρωτής/ια) ή μεταθέσει (αν είναι μόνιμος/η). Πιο απλά κανένα μεταπτυχιακό της αλλοδαπής δεν κρίνεται ούτε για συνάφεια αν δεν έχει ΔΟΑΤΑΠ.

 

 1. Που πρέπει να κάνω πρακτική άσκηση;

Αυτά είναι θέματα του πανεπιστημίου. Δεν είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής το θέμα αυτό.

 

 1. Όλοι οι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι υπάγονται στα κριτήρια;

Όχι, μόνο οι νέοι. Στα κριτήρια υπάρχουν ημερομηνίες και όροι, μελετήστε τα. Τα παλαιότερα μεταπτυχιακά, όταν χρειάζεται να κριθούν (τα περισσότερα έχουν ήδη κριθεί) ακολουθούν παλαιοτέρα κριτήρια βασισμένα στην γενική αρχή του 50%+ (δηλαδή χρειάζεται το ποσοστό των μαθημάτων που είναι σχετικά με την Ειδική Αγωγή να ξεπερνά το 50% του συνόλου).

 

 1. Η συνάφεια έχει σχέση και με την μισθολογική μου εξέλιξη;

Η συνάφεια είναι επιστημονική γνωμοδότηση. Το αν και πως θα την χρησιμοποιήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες / φορείς αφορά στη λειτουργία τους και τους κανονισμούς που ακολουθούν. Το ΙΕΠ, όπως ήδη αναφέραμε,  δεν είναι υπηρεσία του ΥΠΠΕΘ, αλλά επιστημονικός φορέας εποπτευόμενος από το ΥΠΠΕΘ.

 

 1. Μπορεί ένα μεταπτυχιακό π.χ. Διοίκηση (Μanagement) να κριθεί συναφές με ΕΑΕ ή κλάδο και αντικείμενο απασχόλησης;

Δείτε τα 3 & 6, αλλά γενικά, όχι. Θέματα που αφορούν το «γενικό καθηκοντολόγιο» των εκπαιδευτικών (και του ΕΕΠ) δεν μπορούν να κριθούν συναφή {Διοίκηση (management), οικονομική διαχείριση κτλ.}.  Το ειδικό καθηκοντολόγιο κάθε κλάδου μπορεί να βρεθεί εύκολα στο διαδίκτυο, σε ιστοσελίδες σχετικές με την εκπαίδευση κτλ.

 

 1. Σχολική ή εκπαιδευτική ψυχολογία; Τι να διαλέξω;

Αν είστε εκπαιδευτικός και όχι ψυχολόγος η Επιτροπή προτείνει μεταπτυχιακό στην ΕΑΕ ή σε σχολική-εκπαιδευτική ψυχολογία σχεδιασμένο για εκπαιδευτικούς. Δείτε τα κριτήρια, σημασία δεν έχει μόνο ο τίτλος αλλά κυρίως το περιεχόμενο.

 

 1. Γιατί το ΙΕΠ δεν καταρτίζει πίνακες με τα Πανεπιστήμια που έχουν συνάφεια;

Η Επιτροπή του ΙΕΠ δεν λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί το ΔΟΑΤΑΠ που είναι μια διαφορετική υπηρεσία (δείτε και στο 8. )

 

 1. Μπορώ να έχω «βεβαίωση συνάφειας»;

Η Επιστημονική Επιτροπή για τη Συνάφεια των Διδακτορικών και Μεταπτυχιακών Τίτλων στην Ειδική Αγωγή ενημερώνει αρμοδίως και υπηρεσιακά τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία υποβάλει τα δικαιολογητικά του (όπως τα ορίζει η εκάστοτε εγκύκλιος) κάποιος/α εκπαιδευτικός ότι π.χ. έχει αναγνωρίσει τη συνάφεια του μεταπτυχιακού σας με την ΕΑΕ. Η συνάφεια δεν έχει τη μορφή βεβαίωσης ή άλλου είδους εγγράφου που χρειάζεται να σταλεί στους δικαιούχους.  Η χρήση της είναι διοικητική για εισαγωγή σε πίνακες, απόδοση μορίων κτλ. (κάπως σαν την προϋπηρεσία, αποδεικνύεται από έγραφα, δίνει μόρια  αλλά δεν είναι πτυχίο).

 

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top