Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (αρ. Διακήρυξης 1/2021) «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής»

 

5 Ιουλίου 2021

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ ́ αρ. 5/30-6-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων–Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τις ανάγκες του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής».

 

11 Ιουνίου 2021

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 4/07-06-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τις ανάγκες του υπ’ αρ. πρωτ. 2149/11-03-2021 (ΑΔΑΜ:21PROC008273922, Αρ. Διακ. 01/2021) Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής πολιτικής» στο πλαίσιο του Υποέργου 7 της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με MIS 5008057 και του Υποέργου 10 της Πράξης «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στην Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας» με MIS 5027220.


04 Ιουνίου 2021

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 3/27-05-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τις ανάγκες του υπ’ αρ. πρωτ. 2149/11-03-2021 (ΑΔΑΜ:21PROC008273922, Αρ. Διακ. 01/2021) Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής πολιτικής» στο πλαίσιο του Υποέργου 7 της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με MIS 5008057 και του Υποέργου 10 της Πράξης «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στην Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας» με MIS 5027220.

 

21 Μαΐου 2021

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/21-04-2021 και 2/18-05-2021 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τις ανάγκες του υπ’ αρ. πρωτ. 2149/11-03-2021 (ΑΔΑΜ:21PROC008273922, Αρ. Διακ. 01/2021) Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής πολιτικής» στο πλαίσιο του Υποέργου 7 της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με MIS 5008057 και του Υποέργου 10 της Πράξης «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στην Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευσηκαι στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας» με MIS 5027220, του ΙΕΠ.


 

12 Μαρτίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η:
α) Προμήθεια εξοπλισμού (Υλικό - Hardware, Λογισμικό – Software κ.ά.) για την αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών (εξυπηρετητής, σταθεροί & φορητοί υπολογιστές, περιφερειακά συστήματα τηλεδιάσκεψης/ τηλεκπαίδευσης, άδειες λογισμικού, εφαρμογές επεξεργασίας εικόνας κ.λπ.), με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης του δικτύου ως προς την ταχύτητα και την ποιότητα της σύνδεσης, καθώς και τη δυνατότητα αξιοποίησης αλληλεπιδραστικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στον σχεδιασμό και την αξιοποίηση/ εφαρμογή εργαλείων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (συστήματα διαχείρισης μάθησης, συνεργατικές εφαρμογές, εφαρμογές διαμοιρασμού εκπαιδευτικού υλικού κ.λπ.) και στη διοίκηση έργου, ειδικά στην παρούσα φάση που οι ανάγκες στη χρήση διαδικτυακών εργαλείων είναι αυξημένες, λόγω της τηλεκπαίδευσης και τηλεργασίας που υλοποιούνται πιο εκτεταμένα στο πλαίσιο των ειδικών μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της διασποράς του ιού COVID-19,
β) Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Υλικό - Hardware, Λογισμικό – Software, ενδεικτικά αναφέρονται: Σταθεροί Υπολογιστές (Desktop Workstations ή/και PCs), Οθόνες, Περιφερειακές Συσκευές όπως, Πληκτρολόγια-Ποντίκια, συσκευές UPS, Web Cameras, Set Ηχείων, Ακουστικά κεφαλής με ενσωματωμένο μικρόφωνο, Άδειες λογισμικού (Windows 10 Pro & Microsoft 365), εξωτερικοί σκληροί δίσκοι).
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (47.580,65€) προ ΦΠΑ, ήτοι πενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (59.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Συγκεκριμένα, η παρούσα διακήρυξη αφορά στην υποβολή προσφοράς για τον εξής ηλεκτρονικό εξοπλισμό:

Α/Α

ΠΡΟΪΟΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

1

ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

15

2

ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΥΠΟΥ 1

2

3

ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΥΠΟΥ 2

17

4

ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ SERVERS  

21

5

ΣΥΣΤΗΜΑ VIDEOCONFERENCE  

1

6

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

1

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους έως και την Πέμπτη 15/04/2021 και ώρα 15:00 στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι Τετάρτη 21/04/2021 και ώρα 11:00 μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ στην ΕΕ
2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
3. ΕΕΕΣ σε μορφή pdf
4. ΕΕΕΣ σε μορφή xml


Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top