Πρόσκληση:«Παροχή υπηρεσιών εστίασης (catering) κατά την υλοποίηση επιμορφώσεων σε Πάτρα, Θεσσαλονίκη» στο πλαίσιο της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Τμήμα Α:

Παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) σε έως 85 άτομα για την ημέρα της επιμόρφωσης στην Πάτρα, Παρασκευή 15.02.2019, στην αίθουσα εκδηλώσεων (πρώην ΕΛΚΕΠΑ), Ακτή Δυμαίων και Δημητρίου. Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης (9.00 – 14.15) θα υπάρχουν δύο (2) διαλείμματα για καφέ. Έργο της ανάθεσης είναι η παροχή υπηρεσιών (catering) στα δύο (2) διαλείμματα καφέ που θα περιλαμβάνουν καφέ, ζάχαρη, ζαχαρίνη, γάλα, τσάι, εμφιαλωμένο νερό, χυμό, βουτήματα, κεικ, κριτσίνια, σπανακοπιτάκια, τυροπιτάκια.

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της παρεχόμενης υπηρεσίας συμπεριλαμβάνονται ο απαιτούμενος εξοπλισμός και το σέρβις κατά τα διαλείμματα από προσωπικό του Αναδόχου.

Ο ανάδοχος θα προετοιμάσει το χώρο προσφοράς του catering, θα προσφέρει το αντίστοιχο service και θα φροντίσει για την επαναφορά του χώρου στην πρότερη κατάστασή του.

Ο ανάδοχος θα ενημερωθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την πραγματοποίηση του συνεδρίου για τον ακριβή αριθμό συμμετεχόντων στην επιμόρφωση, βάσει του οποίου θα γίνει και η σχετική τιμολόγηση. Για την επιμόρφωση ο αριθμός των συμμετεχόντων δύναται να είναι έως και +/-20% σε σχέση με τον αριθμό που αναφέρεται.

 

Τμήμα Β:

Παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) σε έως 177 άτομα για την ημέρα της επιμόρφωσης στην Θεσσαλονίκη, Δευτέρα 18.02.2019, στην αίθουσα «Μανόλης Αναγνωστάκης», Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης (9.00 – 14.15) θα υπάρχουν δύο (2) διαλείμματα για καφέ. Έργο της ανάθεσης είναι η παροχή υπηρεσιών (catering) στα δύο (2) διαλείμματα καφέ που θα περιλαμβάνουν καφέ, ζάχαρη, ζαχαρίνη, γάλα, τσάι, εμφιαλωμένο νερό, χυμό, βουτήματα, κεικ, κριτσίνια, σπανακοπιτάκια, τυροπιτάκια.

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της παρεχόμενης υπηρεσίας συμπεριλαμβάνονται ο απαιτούμενος εξοπλισμός και το σέρβις κατά τα διαλείμματα από προσωπικό του Αναδόχου.

Ο ανάδοχος θα προετοιμάσει το χώρο προσφοράς του catering, θα προσφέρει το αντίστοιχο service και θα φροντίσει για την επαναφορά του χώρου στην πρότερη κατάστασή του.

Ο ανάδοχος θα ενημερωθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την πραγματοποίηση του συνεδρίου για τον ακριβή αριθμό συμμετεχόντων στην επιμόρφωση, βάσει του οποίου θα γίνει και η σχετική τιμολόγηση. Για την επιμόρφωση ο αριθμός των συμμετεχόντων δύναται να είναι έως και +/-20% σε σχέση με τον αριθμό που αναφέρεται.

 

Οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή όλα τα τμήματα.

 

Ο προϋπολογισμός του συνόλου του έργου, ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εκατόν δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτών (2.112,90€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ήτοι δύο χιλιάδες εξακόσια είκοσι ευρώ (2.620,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και λοιπών νόμιμων κρατήσεων και επιμερίζεται ανά τμήμα ως εξής:

Τμήμα

Περιγραφή

Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ (€)

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24% (€)

Τμήμα Α

Υπηρεσίες Εστίασης (Catering) στην Πάτρα

685,48

850,00

Τμήμα Β

Υπηρεσίες Εστίασης (Catering) στη Θεσσαλονίκη

1.427,42

1.770,00

Σύνολο

2.112,90

2.620,00

 

Καταληκτική Ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών: 05.02.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00

 

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
  2. ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  3. ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

   07 Φεβρουαρίου 2019   

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης απευθείας ανάθεσης του έργου «Παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) κατά την υλοποίηση των επιμορφώσεων σε Πάτρα, Θεσσαλονίκη» της υπ. αρ. 704/28.01.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004383603) Πρόσκλησης υποβολής ενδιαφέροντος στην ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΜΙΚΕ.

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top