Συνοπτικός Διαγωνισμός (Αρ. Διακήρυξης: 10/2019), για την ανάθεση του έργου «Εσωτερική Αξιολόγηση της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη».

Για την ανάθεση του έργου

 

«Εσωτερική Αξιολόγηση της Πράξης  «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη» (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)»

Στο πλαίσιο του Υποέργου 25 με τίτλο: «Ανάπτυξη περιεχομένου-υλικού επιμόρφωσης νέων κλάδων εκπαιδευτικών και εσωτερική αξιολόγηση Πράξης» της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη» (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’  ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)» με κωδικό ΟΠΣ 5000065.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Αντικείμενο του Υποέργου 25 «Ανάπτυξη περιεχομένου - υλικού επιμόρφωσης νέων κλάδων εκπαιδευτικών και εσωτερική αξιολόγηση της Πράξης» είναι αφενός η ανάπτυξη προγράμματος σπουδών, επιμορφωτικού υλικού και υλικού πιστοποίησης για νέους κλάδους εκπαιδευτικών και ειδικότητες που εντάσσονται για πρώτη φορά στην επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών και αφετέρου η εσωτερική αξιολόγηση της Πράξης.

Αντικείμενο του έργου της παρούσας πρόσκλησης/διακήρυξης είναι:

  • η καταγραφή από παρατήρηση εφαρμογής σεναρίων σε σχολική τάξη ή και σε ΚΣΕ και η σύνταξη αντίστοιχων εκθέσεων αποτελεσμάτων. Για τις καταγραφές από παρατήρηση εφαρμογής σεναρίων είναι απαραίτητη η κάλυψη του 20% του αριθμού των τμημάτων επιμόρφωσης που υλοποιούνται στα ΚΣΕ. Ο ανάδοχος θα παραλάβει φύλλο παρατήρησης από την Επιστημονική Ομάδα Έργου (ΕΟΕ) το οποίο θα χρησιμοποιήσει για την καταγραφή.
  • η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων από τη συλλογή των απαντημένων ερωτηματολογίων και η σύνταξη σχετικής έκθεσης αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα, ο ανάδοχος θα παραλάβει τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων σε ηλεκτρονική μορφή και θα προβεί σε στατιστική επεξεργασία η οποία θα περιλαμβάνει, ενδεικτικά, στοιχεία περιγραφικής στατιστικής, συσχετίσεις μεταβλητών και διαγραμματικές αναπαραστάσεις στατιστικών μεγεθών.

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτών (10.725,80€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α ήτοι δεκατρείς χιλιάδες τριακόσια ευρώ (13.300,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών νόμιμων κρατήσεων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους έως και τις 08.01.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού: 09.01.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
  2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  4. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

12 Μαρτίου 2020

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 05/10.03.2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 12962/11.12.2019 (ΑΔΑ: 78ΔΡΟΞΛΔ-ΑΔ7, ΑΔΑΜ: 19PROC006007930) συνοπτικό διαγωνισμό (Αρ. Διακ.: 10/2019) - Απόφαση Κατακύρωσης.

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 17, ήτοι καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων στις 17.03.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

11 Φεβρουαρίου 2020

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 04/31.01.2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 12962/11.12.2019 (ΑΔΑ: 78ΔΡΟΞΛΔ-ΑΔ7, ΑΔΑΜ: 19PROC006007930) συνοπτικό διαγωνισμό (Αρ. Διακ.: 10/2019).

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 17, ήτοι καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων στις 17.02.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

 

17 Ιανουαρίου 2020

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 02/09-01-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 12962/11.12.2019 (ΑΔΑ: 78ΔΡΟΞΛΔ-ΑΔ7, ΑΔΑΜ: 19PROC006007930) συνοπτικό διαγωνισμό (Αρ. Διακ.: 10/2019).

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 17, ήτοι  καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων στις 22.01.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top