Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός άνω των ορίων (Αρ. Διακήρυξης: 7/2019) για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Ανάπτυξη προσβάσιμου υλικού για μαθητές/-ήτριες με προβλήματα ακοής με την χρήση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας για την Δ’ Δημοτικού»

   1 Ιουλίου 2019    

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Το αντικείμενο του Διαγωνισμού αφορά στην ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού έτσι ώστε το ήδη υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό της Δ’ τάξης του δημοτικού σχολείου για τη διδασκαλία πέντε (5) μαθημάτων, να γίνει προσβάσιμο από μαθητές/-ήτριες που έχουν πρόβλημα ακοής, κωφούς/-ές και βαρήκοους/-ες. Ειδικότερα, η δράση αφορά την προσαρμογή των ήδη υπαρχόντων διδακτικών εγχειριδίων με τη δημιουργία κατάλληλου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) από φυσικούς/-ές νοηματιστές/-ίστριες. Ο όγκος και η ιδιομορφία του περιεχομένου απαιτεί ομάδα παρακολούθησης και ελέγχου της υλοποίησης του έργου από εξειδικευμένους/-ες διερμηνείς ΕΝΓ και φυσικούς/-ές νοηματιστές/-ίστριες της ΕΝΓ καθ’ όλη την διάρκεια σχεδιασμού και υλοποίησης της δράσης.

Η ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού αφορά τα κάτωθι πέντε (5) μαθήματα (Παραδοτέα):

Π.1 Ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού προσβάσιμου από κωφούς/-ές και βαρήκοους/-ες μαθητές/-ήτριες για την Γλώσσα Δ’ Δημοτικού (1ο, 2ο ,3ο Τεύχος)

Π.2 Ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού προσβάσιμου από κωφούς/-ές και βαρήκοους/-ες μαθητές/-ήτριες για τα Μαθηματικά Δ’ Δημοτικού

Π.3 Ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού προσβάσιμου από κωφούς/-ές και βαρήκοους/-ες μαθητές/-ήτριες για την Μελέτη Περιβάλλοντος Δ’ Δημοτικού

Π.4 Ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού προσβάσιμου από κωφούς/-ές και βαρήκοους/-ες μαθητές/-ήτριες για την Ιστορία Δ’ Δημοτικού

Π.5 Ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού προσβάσιμου από κωφούς/-ές και βαρήκοους/-ες μαθητές/-ήτριες για τα Θρησκευτικά Δ’ Δημοτικού

Το αντικείμενο του Διαγωνισμού προσδιορίζεται αναλυτικότερα στην σχετική Προκήρυξη.

 

Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: O συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ενός χιλιάδων εξακοσίων δώδεκα Ευρώ και ενενήντα λεπτών (201.612,90€) μη συμπεριλαμβανόμενου του αναλογούντος ΦΠΑ 24% , ήτοι διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Προς διευκόλυνση τους υπάρχουν οι εκφωνήσεις των κειμένων των δειγμάτων, εκτός από το δείγμα των θρησκευτικών τα οποία πρέπει να ηχογραφηθούν από τους υποψηφίους αναδόχους. Οι εκφωνήσεις των κειμένων των δειγμάτων είναι διαθέσιμες για όλους τους υποψηφίους αναδόχους στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (κάτωθι) αλλά και στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δύναται να χρησιμοποιήσουν τις υπάρχουσες εκφωνήσεις ή να ηχογραφήσουν εκ νέου τα κείμενα των δειγμάτων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους έως και τις 26.08.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα: 14:00.

Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού - ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 30.08.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.

  1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
  2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ στην ΕΕ
  3. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  4. ΕΕΕΣ σε μορφή pdf
  5. ΕΕΕΣ σε μορφή xml
  6. Εκφωνήσεις των κειμένων των δειγμάτων

    20 Αυγούστου 2019  

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρινίσεις επί του διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 6657/01.07.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005199582) για την ανάθεση του έργου «Ανάπτυξη προσβάσιμου υλικού για μαθητές/-ήτριες με προβλήματα ακοής με την χρήση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας για την Δ’ Δημοτικού».

 

    11 Οκτωβρίου 2019  

1α.Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αριθμ. 21/20.09.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 6657/01.07.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005199582 και Αρ. Διακ.: 07/2019) ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό Διαγωνισμό.

1β.Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αριθμ. 17/30.08.2019, 19/05.09.2019 και 23/04.10.2019 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 6657/01.07.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005199582 και Αρ. Διακ.: 07/2019) ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό Διαγωνισμό.

   24 Οκτωβρίου 2019  

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αριθμ. 24/22.10.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 6657/01.07.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005199582 και Αρ. Διακ.: 07/2019) ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό Διαγωνισμό.

   02 Δεκεμβρίου 2019  

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αριθμ. 25/19-11-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 6657/01.07.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005199582 και Αρ. Διακ.: 07/2019) ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό Διαγωνισμό.

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top