Πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου «Παροχή υπηρεσιών μετακινήσεων και φιλοξενίας» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με κωδ. ΟΠΣ: 5001313

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Στο πλαίσιο της Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» και ειδικότερα στο πλαίσιο της Δράσης 5: «Επιμόρφωση, ενδοσχολική και εξ αποστάσεως, εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής» θα πραγματοποιηθούν εννέα (9) ενδοσχολικές επιμορφωτικές ημερίδες εκτός Αττικής, ώστε να εφαρμοστεί πιλοτικά το υλικό των Ειδικών Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων σε σχολικές μονάδες.

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου, ο/η υποψήφιος/-α Ανάδοχος θα αναλάβει να διασφαλίσει την παροχή των υπηρεσιών φιλοξενίας και μετακινήσεων των μελών της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων της Πράξης και των Ειδικών Επιστημόνων/Εμπειρογνώμονων του Μητρώου. Ειδικότερα το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά σε:

α) Έκδοση και οικονομική κάλυψη των εισιτηρίων μετακίνησής τους από την Αθήνα προς τον τόπο διεξαγωγής των ημερίδων (μετ’ επιστροφής) για 16 άτομα. Το μέσο μετακίνησης που θα χρησιμοποιείται θα είναι αεροπλάνο.

β) Εξασφάλιση και οικονομική κάλυψη της διαμονής τους σε ξενοδοχείο τουλάχιστον 3 αστέρων στις παρακάτω πόλεις για έως δύο (2) διανυκτερεύσεις (κατά τη διάρκεια ή/και μια μέρα μετά την υλοποίηση της Ημερίδας)

 

Ο προϋπολογισμός του συνόλου του έργου, ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (7.500,00€) άνευ ΦΠΑ ήτοι εννέα χιλιάδες τριακόσια ευρώ (9.300,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και

Π1: Εισιτήρια (αεροπορικά) έως πέντε χιλιάδες πεντακόσια Ευρώ (5.500,00€) άνευ ΦΠΑ, ήτοι έξι χιλιάδες οχτακόσια είκοσι Ευρώ (6.820,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Π2: Διαμονή σε μονόκλινα δωμάτια ξενοδοχείου χωρίς πρωινό: έως δύο χιλιάδων Ευρώ (2.000,00€) ΦΠΑ, ήτοι δυο χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα Ευρώ (2.480,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Καταληκτική Ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών: 08.01.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
  2. ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  3. ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ

   10 Ιανουαρίου 2019   

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 1/09.01.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την υπ’ αρ. πρωτ. 13450/19.12.2018 Πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου «Παροχή υπηρεσιών μετακινήσεων και φιλοξενίας» - ΟΠΣ: 5001313

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων εντός πέντε (05) ημερών, ήτοι στις 15.01.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

   18 Ιανουαρίου 2019   

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 2/09.01.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την υπ’ αρ. πρωτ. 13450/19.12.2018 Πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου «Παροχή υπηρεσιών μετακινήσεων και φιλοξενίας» - ΟΠΣ: 5001313

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top