Πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου «Παροχή υπηρεσιών της διενέργειας του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, οικονομικής χρήσης 2018»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Το έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών, οι οποίοι θα διενεργήσουν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), Ν.Π.Ι.Δ., οικονομικής χρήσης 2018, σύμφωνα με τις παρ. 1,2,3,4 του άρθρου 7 της ΚΥΑ 329/2005 (ΦΕΚ 210 Β’).

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται έως του ποσού των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00€) άνευ ΦΠΑ ήτοι εννέα χιλιάδες εννιακόσια είκοσι ευρώ (9.920,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Καταληκτική Ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών: έως και την 10.06.2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
  2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

   27 Ιουνίου 2019   

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 12/12.6.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για την υπ’ αρ. πρωτ. 4846/29.05.2019 (ΑΔΑ: 6ΟΥΣΟΞΛΔ-ΦΗΕ, ΑΔΑΜ: 19PROC005027995) πρόσκλησης υποβολής ενδιαφέροντος,

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων, είναι στις 02.07.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

   05 Ιουλίου 2019   

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 15/03.7.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για την υπ’ αρ. πρωτ. 4846/29.05.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005027995) πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος – Απόφαση Κατακύρωσης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων, είναι στις 10.07.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top