Πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου της προμήθειας αναλωσίμων/γραφικής ύλης/εκπαιδευτικών παιχνιδιών νηπιαγωγείου, έντυπου και ψηφιακού παιδαγωγικού υλικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Σκοπός της Πράξης «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003740 είναι η αρμονική κοινωνικοποίηση των νηπίων της μειονότητας στον εκπαιδευτικό θεσμό του νηπιαγωγείου, η έγκαιρη εξοικείωση με την ελληνική γλώσσα και η προετοιμασία για επιτυχή επίδοση στις πρώτες τάξεις του δημοτικού.

Προκειμένου να ενισχυθούν τα νηπιαγωγεία με παιδαγωγικό υλικό, αναλώσιμα και γραφική ύλη σχολείου, να εμπλουτιστούν  οι βιβλιοθήκες τους και να αναβαθμιστεί  ο  ηλεκτρονικός τους εξοπλισμός, ο/η Ανάδοχος θα αναλάβει την προμήθεια και αποστολή των υλικών στα νηπιαγωγεία, σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που θέτει η παρούσα πρόσκληση.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

Τμήμα Α: Προμήθεια αναλωσίμων/γραφικής ύλης/εκπαιδευτικών παιχνιδιών

Τμήμα Β: Προμήθεια έντυπου και ψηφιακού παιδαγωγικού υλικού

Τμήμα Γ: Αναβάθμιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού

 

Ο προϋπολογισμός του έργου  επιμερίζεται ανά τμήμα ως εξής:

Τμήμα

Περιγραφή

Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ (€)

ΦΠΑ (%)

ΦΠΑ (€)

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ (€)

Τμήμα Α

Προμήθεια αναλωσίμων/γραφικής ύλης/εκπαιδευτικών παιχνιδιών

5.645,16

24

1.354,84

7.000,00

Τμήμα Β

Προμήθεια έντυπου και ψηφιακού παιδαγωγικού υλικού

2.830,19

6

169,81

3.000,00

Τμήμα Γ

Αναβάθμιση ηλεκτρονικού

4.032,26

24

967,74

5.000,00

Σύνολο

12.507,61

 

2.492,39

15.000,00

 

Καταληκτική Ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών: 18.06.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00

 

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
  2. ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΜΗΜΑ Α
  3. ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΜΗΜΑ Β
  4. ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΜΗΜΑ Γ
  5. ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΜΗΜΑ Α
  6. ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΜΗΜΑ Β
  7. ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΜΗΜΑ Γ

   14 Ιουνίου 2019    

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφοράς και διευκρινίσεις επί της υπ’ αρ. πρωτ. 5268/06.06.2019 (ΑΔΑ: ΨΨΘΦΟΞΛΔ-Ν1Λ, ΑΔΑΜ: 19PROC005069534) πρόσκλησης για την ανάληψη του έργου της προμήθειας αναλωσίμων/γραφικής ύλης/εκπαιδευτικών παιχνιδιών νηπιαγωγείου, έντυπου και ψηφιακού παιδαγωγικού υλικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού - 5003740

  1. Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφοράς και διευκρινίσεις
  2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΜΗΜΑ Α

   28 Ιουνίου 2019    

Σας ενημερώνουμε πως  θα πραγματοποιηθεί  την Τετάρτη, 03/07/2019 και ώρα 10:00 π.μ., σε χώρο του Ι.Ε.Π. η συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής με θέμα το άνοιγμα των προσφορών.

   10 Ιουλίου 2019    

 Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 17/03.7.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για την υπ’ αρ. πρωτ. 5268/06.06.2019 (ΑΔΑ: ΨΨΘΦΟΞΛΔ-Ν1Λ, ΑΔΑΜ: 19PROC005069534) πρόσκλησης υποβολής ενδιαφέροντος – Έγκριση διαδικασίας

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων για το Τμήμα Α: «Προμήθεια αναλωσίμων/γραφικής ύλης/εκπαιδευτικών παιχνιδιών», είναι στις 15.07.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

   02 Αυγούστου 2019  

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 19/31.7.2019 Πρακτικού του υπ’ αρ. 19/31.7.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για την υπ’ αρ. πρωτ. 5268/06.06.2019 (ΑΔΑ: ΨΨΘΦΟΞΛΔ-Ν1Λ, ΑΔΑΜ: 19PROC005069534) πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος – Απόφαση κατακύρωσης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων για το Τμήμα Α: «Προμήθεια αναλωσίμων/γραφικής ύλης/εκπαιδευτικών παιχνιδιών», είναι στις 07.08.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 (στον 9ο όροφο του ΙΕΠ, Αν. Τσόχα 36).

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top