Συνοπτικός Διαγωνισμός (Αρ. Διακήρυξης: 05/2019), για «Προμήθεια αναλωσίμων και ηλεκτρονικού εξοπλισμού»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Αντικείμενο  του  διαγωνισμού  είναι  η  επιλογή  Αναδόχου/-ων  για  την  προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αναλωσίμων όπως περιγράφεται στην παρούσα διακήρυξη. Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται, σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που θέτει η παρούσα διακήρυξη, στα κάτωθι τμήματα:

Τμήμα Α: «Αναλώσιμα (Έμμεσες 2014-2020)»

Αντικείμενο του έργου του Τμήματος Α είναι η προμήθεια αναλωσίμων όπως φαίνεται στον κάτωθι πίνακα:

α) την προμήθεια 275 πακέτων χαρτιού εκτύπωσης Α4 (80 gsm, φινίρισμα απλό, πακέτα των 500 φύλλων).

β) την προμήθεια των κάτωθι εκτυπωτικών αναλώσιμων:

 • Lexmark MS415DN, Toner (Black) ≥ 5.000 σελίδων, τεμ. 12
 • Brother Inkjet Multifunctional MFC-J6920DW,
  • Ματζέντα μελάνι υψηλής απόδοσης (600 σελίδες), τεμ. 3
  • Κίτρινο μελάνι υψηλής απόδοσης (600 σελίδες), τεμ. 2
  • Κυανό μελάνι υψηλής απόδοσης (600 σελίδες), τεμ. 2

 

Τμήμα Β: «Αναλώσιμα για την Πράξη με κωδ. ΟΠΣ 5003740»

Αντικείμενο του έργου του Τμήματος  Β είναι:

α) την προμήθεια 650 πακέτων χαρτιού εκτύπωσης Α4 (80 gsm, φινίρισμα απλό, πακέτα των 500 φύλλων).

β) την προμήθεια των κάτωθι εκτυπωτικών αναλώσιμων:

 • Lexmark MS-810DN, Toner (Black) ≥ 6.000 σελίδων, τεμ. 23
 • Lexmark MS-310DN, Toner (Black) ≥ 10.000 σελίδων, τεμ. 9
 • Toshiba e-Studio 2508A (Black), Toner (Black) ≥40.000 σελίδων, τεμ. 4
 • HP Laserjet 1018/3050/1022, Toner (Black, Q2612A) ≥ 2.000 σελίδων, τεμ. 8
 • Lexmark E120, Toner (Black) ≥ 2.000 σελίδων, τεμ. 2
 • HP Laserjet P2015N, Toner (Black) ≥ 3.000 σελίδων, τεμ. 3

       

Τμήμα Γ: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού »

Αντικείμενο του έργου του Τμήματος Γ «Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός» είναι η προμήθεια των κάτωθι υλικών:

 • Δίσκος ssd Χωρητικότητα >= 240 GB, τεμ. 1
 • Transfer Belt για εκτυπωτή Samsung CLP-680ND (JC96-06514A), τεμ. 1
 • maintenance kit για εκτυπωτές Lexmark MS810 (40X8421), τεμ. 2

 

Ο προϋπολογισμός του συνόλου του έργου ανέρχεται έως του ποσού των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00€) άνευ ΦΠΑ, ήτοι εννέα χιλιάδες εννιακόσια είκοσι ευρώ (9.920€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και επιμερίζεται ως εξής:

Τμήμα

Προμήθεια αναλωσίμων και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για:

Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ (€)

ΦΠΑ 24% (€)

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ (€)

Τμήμα Α

 (Έμμεσες 2014-2020)

2.000,00

480,00

2.480,00

Τμήμα Β

Πράξη «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης» με MIS 5003740/ Υποέργο 1/ 2017ΣΕ34510003

5.000,00

1.200,00

6.200,00

Τμήμα Γ

ΙΕΠ/Τακτικός Προϋπολογισμός 2019

1.000,00

240,00

1.240,00

Σύνολο

8.000,00

1920,00

9.920,00

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους έως και τις 10.05.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

 

Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού: 13.05.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.

 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 2. ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ Α΄
 3. ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ Β΄
 4. ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ΄
 5. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

   7 Μαΐου 2019   

Διευκρινίσεις επί του συνοπτικού διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 4036/24.04.2019 (ΑΔΑ: ΨΗΒΠΟΞΛΔ-ΨΒΦ, ΑΔΑΜ: 19PROC004858196, ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 05/2019): «Προμήθεια αναλωσίμων και ηλεκτρονικού εξοπλισμού»

   7 Ιουνίου 2019   

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 6/13.05.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 4036/24.04.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004858196, Αρ. Διακ.: 05/2019) συνοπτικό διαγωνισμό - Προσωρινή κατακύρωση.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων για το Τμήμα Γ: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού », είναι στις 12.06.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

   27 Ιουνίου 2019   

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 14/20.6.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 4036/24.04.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004858196, Αρ. Διακ.: 05/2019) συνοπτικό διαγωνισμό – Απόφαση κατακύρωσης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων για το Τμήμα Γ: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού », είναι στις 02.07.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top