Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες η/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση νέων τεχνολογιών και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού- υποέργο 2_3

Το φυσικό αντικείμενο του Υποέργου περιελάμβανε:
1. Υλοποίηση τριών επιμορφωτικών φάσεων για Σχολικούς Συμβούλους ειδικής και γενικής αγωγής  Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαφόρων ειδικοτήτων συμπεριλαμβανομένων και των Σχολικών Συμβούλων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) και ελλείψει αυτών εκπαιδευτικών πιστοποιημένων στις ΤΠΕ Β΄επιπέδου καθώς και για εκπαιδευτικούς. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι λειτούργησαν ως επιμορφωτές-πολλαπλασιαστές και επιμόρφωσαν εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης σε θέματα καινοτόμων προγραμμάτων διδασκαλίας με τη χρήση των Τ.Π.Ε. για την εξατομικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών με αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τη διάχυση της γνώσης.
2. Ανάπτυξη Οδηγού Διαφοροποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών Ειδικής Αγωγής που αναπτύχθηκαν από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
3. Ανάθεση έργου σε αναδόχους για τις ανάγκες υλοποίησης των επιμορφωτικών φάσεων και του υποέργου (παροχή υπηρεσιών διερμηνείας, βιντεοσκόπησης, διαμονής και διατροφής, γραφική ύλης, ταχυμεταφορών, εστίασης, αναπαραγωγής έντυπου υλικού, πρόσληψη συμβασιούχων για τη διοικητική, διαχειριστική και τεχνική στήριξη της Πράξης,κλπ.).
4. Επίσης προβλεπόταν και η προμήθεια ψηφιοποιημένων ανιχνευτικών εργαλείων η οποία δεν κατέστη δυνατό να υλοποιηθεί βάσει του υπ’ αρ. πρωτ. 13748/21-08-2015 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπ/ση & Δια Βίου Μάθηση» με θέμα «Μη ανάληψη νομικών δεσμεύσεων στο πλαίσιο υλοποίησης πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση Δια Βίου Μάθηση 2007-2013».

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top