Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2008-2009_3

Το πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς του σχολικού έτους 2008-2009 απευθύνθηκε στους εκπαιδευτικούς που διορίστηκαν στα δύο προηγούμενα σχολικά έτη και δεν τους έχει χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης.

Για την υλοποίηση του Προγράμματος της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης το Π.Ι. αξιοποίησε τα 7 Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.): 1ο Θεσσαλονίκης, 2ο Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, 1ο Αθήνας, 2ο Αθήνας, 3ο Αθήνας και Πειραιά, ώστε να συντελεστεί το Πρόγραμμα ανά περιοχή ευθύνης καθενός από αυτά τα Π.Ε.Κ. τα οποία ανήκουν στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία και Αττική) του Άξονα Προτεραιότητας 02 του Επιχειρησιακού Προγράμματος « ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ».

Την ευθύνη για την ομαλή υλοποίηση του Προγράμματος και την επίτευξη των στόχων του σε κάθε Π.Ε.Κ. την είχε το Συντονιστικό του Συμβούλιο. Οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν το πρόγραμμα στο αντίστοιχο Π.Ε.Κ. που στην περιοχή ευθύνης του, ανήκει η σχολική μονάδα διορισμού τους ή τοποθέτησής τους.

Η παρούσα Πράξη συγκροτήθηκε σε 3 Υποέργα από τα οποία τα 1 υλοποιήθηκε στο αναφερόμενο παραπάνω Π.Ε.Κ. είτε στην έδρα αυτού, είτε σε εξακτινωμένα κέντρα εντός της γεωγραφικής περιοχής ευθύνης του. Σε αυτό το Π.Ε.Κ. υλοποιήθηκαν 42 επιμορφωτικά προγράμματα κατά τις τρεις φάσεις.

Την Α΄ φάση του Προγράμματος παρακολούθησαν 792 εκπαιδευτικοί (368 της Α/θμιας, 408 της Β/θμιας Γενικής και 16 της Β/θμιας Τεχνολογικής). Τις ενιαίες φάσεις Β΄ και Γ΄ του Προγράμματος παρακολούθησαν 198 εκπαιδευτικοί (92 της Α/θμιας, 102 της Β/θμιας Γενικής και 4 της Β/θμιας Τεχνολογικής). Στην επιμορφωτική διαδικασία του προγράμματος αξιοποιήθηκαν 140 επιμορφωτές στην Α΄ φάση και 48 στις ενιαίες φάσεις Β΄και Γ΄.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Πράξης σε όλες τις φάσεις υπήρξε διαρκής- διαμορφωτική αξιολόγηση. Για το σχολικό έτος 2008-09 αξιολογήθηκε ο σχεδιασμός από τη Διοίκηση καθενός Π.Ε.Κ των Φάσεων του Προγράμματος.

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top