Προκαταρκτικές ενέργειες για την εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης

Η πράξη σκοπό είχε να δημιουργήσει το επιμορφωτικό υπόβαθρο για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική εφαρμογή της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, όπως αυτή εισάγεται με το Νόμο 4142 «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΦΕΚ 2013/83α» και εξειδικεύτηκε στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «περί αξιολόγησης εκπαιδευτικών».

Αποτελεί «οριζόντια πράξη», γιατί αποτελείται από δράσεις μη χωροθετημένες, οι οποίες έχουν άμεση επίπτωση σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Στόχος της Πράξης ήταν ο σχεδιασμός, η επιστημονική υποστήριξη, η τεκμηρίωση και η υλοποίηση της στοχευμένης επιμόρφωσης των στελεχών της εκπαίδευσης στο πλαίσιο της αναμόρφωσης των δομών και των διαδικασιών για την ανάπτυξη ενός συστήματος αξιολόγησης του συνόλου του εκπαιδευτικού έργου και των συντελεστών του στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και στην αρχική επαγγελματική κατάρτιση, με την εισαγωγή ενιαίων ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών αξιολόγησης με γνώμονα την ανθρωποκεντρική διάσταση της παιδείας, τη γνωστική πρόοδο, και την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος. Παράλληλα, στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης για την εφαρμογή του Συστήματος Αξιολόγησης στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες προκαταρκτικές ενέργειες, έτσι ώστε να αποτυπωθούν και να περιγραφούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την αξιολόγηση και την ανάπτυξη υποστηρικτικού υλικού. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών διενεργήθηκε επί συγκεκριμένων κριτηρίων που σχετίζονται με τη φύση του εκπαιδευτικού έργου και την υπαλληλική ιδιότητα. Οι εκπαιδευτικοί που κατείχαν θέση στελέχους δεν μπορούσαν να ασκούν καθήκοντα αξιολογητή, αν δεν είχαν προηγουμένως αξιολογηθεί, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. που υπεγράφη. Η Πράξη υλοποιήθηκε μέσω 4 Υποέργων, τα οποία ολοκληρώθηκαν επιτυχώς.

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top