Απόφαση ΔΣ/Ι.Ε.Π. περί έγκρισης των υπ΄ αρ. 1/25-06-2021 και 2/29-06-2021 Πρακτικών της Επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων φυσικών προσώπων που αφορούν στην υπ’ αρ. πρωτ. 7428/08-06-2021 (ΑΔΑ: 90ΜΔΟΞΛΔ-9ΩΝ) Πρόσκληση

 

Απόφαση ΔΣ του Ι.Ε.Π. περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/25-06-2021 και 2/29-06-2021 Πρακτικών της Επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων φυσικών προσώπων για την σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν/μία (1) ελεύθερο επαγγελματία, για την ανάθεση του έργου της τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο του Υπ.1 «Οργάνωση και Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων» - με κωδικό ΟΠΣ 5092064, κατόπιν της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ 7428/08-06-2021 (ΑΔΑ: 90ΜΔΟΞΛΔ-9ΩΝ).

Επισημαίνεται: Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη δικτυακή πύλη https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php, από το Σάββατο 03.07.2021 και ώρα 13:00 έως και την Πέμπτη 08.07.2021 και ώρα 13:00.


 [Σχετική Πρόσκληση]

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top