ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Διενέργεια συνεντεύξεων στο ΙΕΠ

Στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7427/08.06.2021 (ΑΔΑ:ΨΙ7ΘΞΛΔ-ΒΧΠ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν/μια (1) ελεύθερο/η επαγγελματία, Πτυχιούχο Ανώτατης Εκπαίδευσης, για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής και διαχειριστικής υποστήριξης στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» με MIS 5070654, η Επιτροπή Αξιολόγησης αιτήσεων προσκαλεί την Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021 την παρακάτω υποψήφια προκειμένου να αξιολογηθεί και μέσω της μοριοδοτούμενης συνέντευξης (βλ. Πίνακα 1).

Σημειώνεται ότι η διεξαγωγή της συνέντευξης θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης (Πλατφόρμα BigBlueButton). Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι/ες που δεν πληρούν τα τυπικά προσόντα, όπως ορίζονται στην παραπάνω αναφερόμενη Πρόσκληση, δεν αξιολογούνται περαιτέρω και δεν καλούνται σε συνέντευξη (βλ. Πίνακα 2).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Υποψήφιοι που καλούνται σε συνέντευξη
26/07/2021

 

Α/Α Αρ. Πρωτοκόλλου αίτησης Θέση 'Ωρα

1.      

8723-23/06/2021

ΚΘ1

11:00 π.μ.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : Μη αποδεκτές αιτήσεις

Α/Α

Αρ. πρωτ. αίτησης

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1.                   

7679-14/06/2021

Δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση, καθώς δικαίωμα έχουν φυσικά πρόσωπα – ελεύθεροι επαγγελματίες, εξωτερικοί συνεργάτες, Πτυχιούχοι Ανώτατης Εκπαίδευσης.

2. 8675-23/06/2021 Έλλειψη επαγγελματικής εμπειρίας σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ στην προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013 ή/και ΕΣΠΑ 2014-2020 τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών
3. 7843-15/06/2021 Έλλειψη επαγγελματικής εμπειρίας σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ στην προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013 ή/και ΕΣΠΑ 2014-2020 τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών
4. 7589-11/06/2021 Έλλειψη επαγγελματικής εμπειρίας σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ στην προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013 ή/και ΕΣΠΑ 2014-2020 τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών
5. 8768-23/06/2021 Έλλειψη επαγγελματικής εμπειρίας σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ στην προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013 ή/και ΕΣΠΑ 2014-2020 τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών
6. 7617-11/06/2021 Έλλειψη επαγγελματικής εμπειρίας σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ στην προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013 ή/και ΕΣΠΑ 2014-2020 τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών
7. 7734-14/06/2021 Έλλειψη επαγγελματικής εμπειρίας σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ στην προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013 ή/και ΕΣΠΑ 2014-2020 τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών
8. 7904-15/06/2021 Έλλειψη επαγγελματικής εμπειρίας σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ στην προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013 ή/και ΕΣΠΑ 2014-2020 τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top