Ματαίωση της με αριθμ. 7581/11-06-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΚΒΔΟΞΛΔ-40Ι) για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο ΙΕΠ ως προς το μέρος που αφορά την πλήρωση της θέσης Συμβούλου Β΄ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη τις συνολικές ανάγκες της επιστημονικής υπηρεσίας, όπως έχουν διαμορφωθεί βάσει των νέων υπηρεσιακών δεδομένων, αλλά και των προτεραιοτήτων που σχετίζονται με την υλοποίηση των Συγχρηματοδοτούμενων Έργων, ανακοινώνεται η απόφαση της ματαίωσης της με αριθμ. 7581/11-06-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΚΒΔΟΞΛΔ-40Ι) για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο ΙΕΠ, ως προς το μέρος που αφορά την πλήρωση της θέσης Συμβούλου Β΄ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ. Η ανάγκη για απόσπαση εκπαιδευτικού στη συγκεκριμένη θέση θα επαναξιολογηθεί στο μέλλον. (ΑΠ 38η/22-07-2021 Πράξη του ΔΣ του ΙΕΠ) (ΑΔΑ: 6Φ6ΞΟΞΛΔ-ΜΩΔ).

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top