Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (αρ. Διακήρυξης 3/2021) «Ανάπτυξη προσβάσιμου υλικού για μαθητές/-ήτριες με νοητική αναπηρία για την Δ’ Δημοτικού», Υποέργο 3, MIS: 5001313

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές/-ήτριες με νοητική αναπηρία (ελαφριά και μέτρια νοητική καθυστέρηση) για τα μαθήματα της Δ’ Δημοτικού. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η προσαρμογή επιλεγμένου περιεχομένου και η ανάπτυξη του σχετικού υλικού για μαθητές/-ήτριες με νοητική αναπηρία (ελαφριά και μέτρια νοητική καθυστέρηση) στη Γλώσσα, στα Μαθηματικά, στην Ιστορία, στη Μελέτη Περιβάλλοντος και στα Θρησκευτικά.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (82.959,68€) μη συμπεριλαμβανόμενου του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι εκατόν δύο χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ευρώ (102.870,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) 39162110-9 Διδακτικό υλικό, 22111000-1 Σχολικά βιβλία, 72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών (παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και Υποστήριξη), 80340000-9 Ειδικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/10/2022. Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των παραδοτέων του Αναδόχου θα πρέπει να έχει υποβληθεί πλήρως και προσηκόντως τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες, πριν τη λήξη της σύμβασης.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της Διακήρυξης.

Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: O συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (82.959,68€) μη συμπεριλαμβανόμενου του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι εκατόν δύο χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ευρώ (102.870,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

Περιγραφή Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ (€) ΦΠΑ 24% (€) Προϋπολογισμός με ΦΠΑ (€)

Ανάπτυξη προσβάσιμου υλικού για μαθητές/-ήτριες με νοητική αναπηρία για τη Δ’ Δημοτικού

82.959,68

19.910,32 102.870,00
Σύνολο 82.959,68 19.910,32 102.870,00

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους έως και την Παρασκευή 10/09/2021 και ώρα 15:00 στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι Πέμπτη 16/09/2021 και ώρα 11:00 μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Σχετικά αρχεία

  1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ στην Ε.Ε.
  2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
  3. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  4. ΕΕΕΣ σε μορφή pdf
  5. ΕΕΕΣ σε μορφή xml

[Σχετικός Διαγωνισμός]

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top