Οριστικά Αποτελέσματα όσον αφορά στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 6131/21-05-2021 (ΑΔΑ: Ω1Δ5ΟΞΛΔ-Ψ79) Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας ως διοικητικό προσωπικό στο ΙΕΠ

Ανατρέξτε στο σχετικό αρχείο για περισσότερες πληροφορίες.

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top