Απόφαση ΔΣ/Ι.Ε.Π. περί έγκρισης των υπ΄ αρ. 1/21-07-2021 και 2/26-07-2021 Πρακτικών της Επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 7427/08-06-2021 (ΑΔΑ:ΨΙ7ΘΟΞΛΔ-ΒΧΠ) Πρόσκληση

Απόφαση ΔΣ του Ι.Ε.Π. περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/21-07-2021 και 2/26-07-2021 Πρακτικών της Επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 7427/08-06-2021 (ΑΔΑ:ΨΙ7ΘΟΞΛΔ-ΒΧΠ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά στην υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν/μια (01) ελεύθερο/η επαγγελματία, Πτυχιούχο Ανώτατης Εκπαίδευσης, για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής και διαχειριστικής υποστήριξης στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» με MIS 5070654.

Επισημαίνεται: Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη δικτυακή πύλη https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php, από το Σάββατο 31.07.2021 και ώρα 13:00 έως και την Πέμπτη 05.08.2021 και ώρα 13:00.


[Σχετική Πρόσκληση]

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top