Διευκρινίσεις για τον υπ’ αριθμ. πρωτ. 12413/29-07-2021 Ανοικτό Διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ΑΔΑΜ: 21PROC009005354, αρ. Διακήρυξης 03/2021 (αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 136050), στο πλαίσιο του Υποέργου 3 της Πράξης με MIS 5001313

Διευκρινίσεις για τον υπ’ αριθμ. πρωτ. 12413/29-07-2021 Ανοικτό Διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ΑΔΑΜ: 21PROC009005354, αρ. Διακήρυξης 03/2021 (αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 136050), για την ανάθεση του έργου «Ανάπτυξη προσβάσιμου υλικού για μαθητές/ήτριες με νοητική αναπηρία στο πλαίσιο του Υποέργου 3 της Πράξης: «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με MIS 5001313.


[Σχετικός Διαγωνισμός]

 

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top