Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (αρ. Διακήρυξης 04/2021) «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Αντικείμενο του Διαγωνισμού αποτελεί η προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών: Εξυπηρετητής-server, Υλικό - Hardware, Λογισμικό – Software, Σταθεροί Υπολογιστές (Desktop Workstations ή/και PCs), Οθόνες, Περιφερειακές Συσκευές ,όπως πληκτρολόγια-ποντίκια, άδειες antivitus και λογισμικού (Windows 10 Pro & Microsoft 365), πολυμηχάνημα,camera videoconference, video projector, switches, με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης του δικτύου ως προς την ταχύτητα και την ποιότητα της σύνδεσης, καθώς και τη δυνατότητα αξιοποίησης αλληλεπιδραστικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στον σχεδιασμό και την αξιοποίηση/ εφαρμογή εργαλείων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και εργασίας και στη διοίκηση έργου, ειδικά στην παρούσα φάση που οι ανάγκες στη χρήση διαδικτυακών εργαλείων είναι αυξημένες, λόγω της τηλεργασίας που υλοποιούνται πιο εκτεταμένα στο πλαίσιο των ειδικών μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της διασποράς του ιού COVID-19.

Συγκεκριμένα, η παρούσα διακήρυξη αφορά στην υποβολή προσφοράς για τον εξής ηλεκτρονικό εξοπλισμό:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ (SERVER) 1
2 ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (SWITCHES) 2
3 ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΟΘΟΝΕΣ 30
4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ (CAMERA VIDEOCONFERENCE) 6
5 ΣΥΣΤΗΜΑ VIDEO PROJECTOR ΤΥΠΟΥ Ι 1
6 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 1
7 ΣΥΣΤΗΜΑ VIDEO PROJECTOR ΤΥΠΟΥ ΙΙ 1
8 SUITE ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ANTIVIRUS 30

Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (48.000,00€) πλέον Φ.Π.Α., ήτοι πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ (59.520,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για το έτος 2021.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμ. πρωτ. 12675/03-08-2021 (ΑΔΑΜ 21REQ009025927, ΑΔΑ: ΨΕΧΡΟΞΛΔ-ΖΥΟ) του οικονομικού έτους 2021 και έλαβε α/α 39/Α/2021 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους έως και την Παρασκευή 03/09/2021 και ώρα 15:00 στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι Πέμπτη 09/09/2021 και ώρα 11:00 μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Σχετικά αρχεία

  1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ στην Ε.Ε simap
  2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
  3. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  4. ΕΕΕΣ σε μορφή pdf
  5. ΕΕΕΣ σε μορφή xml

[Σχετικός Διαγωνισμός]

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top