Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ ́ αρ. 1/20-08-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, που αφορά στην αξιολόγηση υποβληθείσας ένστασης για την υπ’ αρ. πρωτ. 7427/08-06-2021 (ΑΔΑ: ΨΙ7ΘΟΞΛΔ-ΒΧΠ) Πρόσκληση

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ ́ αρ. 1/20-08-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων που αφορά στην υπ’ αρ. πρωτ. 12698/03-08-2021 υποβληθείσα ένσταση, στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 7427/08-06-2021 (ΑΔΑ: ΨΙ7ΘΟΞΛΔ-ΒΧΠ) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν/μία (1) ελεύθερο/-η επαγγελματία, πτυχιούχο ανώτατης εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής και διαχειριστικής υποστήριξης στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών», με κωδικό ΟΠΣ 5070654.


 [Σχετική πρόσκληση]

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top