Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’αρ.πρωτ.12626/02-08-2021 αιτήματος του οικονομικού φορέα για παράταση της καταληκτικής ημ/νίας προσφορών του υπ’αρ.πρωτ.12413/29-07-2021(Διακ. 3/2021,αρ.ΕΣΗΔΗΣ:136050) Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. πρωτ. 12626/02-08-2021 αιτήματος του οικονομικού φορέα για την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών του υπ’ αρ. πρωτ. 12413/29-07-2021 Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Ανάπτυξη προσβάσιμου υλικού για μαθητές/-ήτριες με νοητική αναπηρία για την Δ’ Δημοτικού» (Διακήρυξη 3/2021, αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 136050), στο πλαίσιο του Υποέργου 3 της Πράξης: «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» και MIS 5001313.

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους έως και την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 15:00 στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα: 11:00 μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

1. Υπ’ αρ. πρωτ. 13793/03-09-2021 (ΑΔΑ: 9ΒΑΓΟΞΛΔ-0ΨΗ) Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ.
2. Περίληψη διακήρυξης στην Ε.Ε.

 


 [Σχετικός διαγωνισμός]

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top