Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ΄ αρ. 4/15-09-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την υπ’ αρ. πρωτ. 3093/02-04-2021 (ΑΔΑ: ΩΑΓΧΟΞΛΔ-Ν2Υ) Πρόσκληση

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ΄ αρ. 4/15-09-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 3093/02-04-2021 (ΑΔΑ: ΩΑΓΧΟΞΛΔ-Ν2Υ) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για εγγραφή στο ανοικτό Μητρώο Εμπειρογνωμόνων (Εκπονητών) του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την υποστήριξη της Πράξης Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» με κωδικό ΟΠΣ 5070654


[Σχετική Πρόσκληση]

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top