Αναστολή διαδικασίας εξέτασης αιτήσεων υποψηφίων για κάλυψη θέσεων Συμβούλων Β΄

 

Αναστέλλεται η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων για κάλυψη θέσεων Συμβούλων Β΄ τετραετούς θητείας στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 14048/09-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΟΙΩΟΞΛΔ-Φ2Γ) Ανακοίνωσης - Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Θα ακολουθήσει σύντομα νέα ανακοίνωση σχετικά.

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top