Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ α)περί έγκρισης του Πρ.1/30-09-2021 Επιτρ. Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων αρ.πρ.14321/17-09-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος τους εμπειρογνώμονες Πράξεων MIS: 5035542, 5035543 β)Συγκρότησης αρμόδιου οργάνου για κλήρωση

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ που αφορά

α) Έγκριση του Πρακτικού 1/30-09-2021 της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 14321/17-09-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την υπ’ αρ. πρωτ. 14839/27-09-2021 Απόφαση της 48ης/23-09-2021 Πράξης του Δ.Σ (ΑΔΑ: ΨΣΘ40ΞΛΔ-ΒΦ5) περί παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας αίτησης της άνωθεν πρόσκλησης προς τους εμπειρογνώμονες των Πράξεων «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS: 5035542 και «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS:5035543 για επιλογή εποπτών πιλοτικής εφαρμογής, υποστηρικτών-επιμορφωτών πιλοτικής εφαρμογής και εποπτών μετασχηματισμού επιμορφωτικού υλικού

β) Συγκρότησης αρμόδιου οργάνου για την επιλογή μέσω κλήρωσης των ισοβαθμούντων υποψηφίων σύμφωνα με τους όρους των υπ’ αρ. 14321/17-09-2021(ΑΔΑ: ΨΤΨΣΟΞΛΔ-3Β9), 14839/27-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΣΘ40ΞΛΔΒΦ5) και υπ. αρ. 2939/27-4-2021 (ΑΔΑ: 9ΝΙΝΟΞΛΔ-Χ5Κ) Προσκλήσεων


 [Σχετικό Μητρώο]

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top