Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ Έγκριση του υπ.αρ.2/11-10-2021 Πρακτικού για την υπ’αρ.πρωτ.14321/17-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΤΨΣΟΞΛΔ-3Β9) Πρόσκληση εκδ. ενδιαφέροντος για επιλογή εποπτών πιλοτικής εφαρμογής, υποστηρικτών/επιμορφωτών ΟΠΣ 5035542, 5035543

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ Έγκριση του υπ.αρ. 2/11-10-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 14321/17-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΤΨΣΟΞΛΔ-3Β9) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή εποπτών πιλοτικής εφαρμογής, υποστηρικτών/ επιμορφωτών πιλοτικής εφαρμογής και εποπτών μετασχηματισμού επιμορφωτικού υλικού για την υποστήριξη των Πράξεων «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ 5035542 και «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ 5035543 του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Επισημαίνεται: Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη δικτυακή πύλη https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php από την Τετάρτη 13.10.2021 και ώρα 13:00 έως και την Δευτέρα 18.10.2021 και ώρα 13:00.

 


 [Σχετικό Μητρώο]

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top